ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

търговска фирма Miroslav Janků

със седалище Chudenická 1059/30, Прага - Hostivař, 10200

идентификационен номер: 01363166

Физическо лице, извършващо дейност по Търговския закон


за продажба на стоки чрез онлайн магазина, намиращ се на интернет адрес capforwheel.eu


1. УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Тези правила и условия (наричани по-долу „Общи условия“) на търговското дружество Miroslav Janků, със седалище Chudenická 1059/30, Prague - Hostivař, 10200, идентификационен номер: 01363166, физическо лице, извършващо дейност под Търговския закон (наричан по-долу „продавач“) се уреждат в съответствие с разпоредбите на § 1751, параграф 1 от Закон № 89/2012 Coll., Граждански кодекс, както е изменен (наричан по-долу „Граждански Кодекс“) взаимни права и задължения на договарящите се страни, произтичащи във връзка или въз основа на договор за покупко-продажба (наричан по-долу „договор за покупко-продажба“), сключен между продавача и друго физическо лице (наричано по-долу „купувач“ ) през онлайн магазина на продавача. Онлайн магазинът се управлява от продавача на уебсайт, намиращ се на интернет адрес capforwheel.eu, (наричан по-долу „уеб сайтът“), чрез интерфейса на уебсайта (наричан по-долу „уеб интерфейс на магазина“).

1.2. Общите условия не важат за случаите, когато лицето, което възнамерява да закупи стоки от продавача, е юридическо лице или лице, което извършва поръчка на стоки като част от своята стопанска дейност или като част от независимата си професия.

1.3. Разпоредби, които се отклоняват от правилата и условията, могат да бъдат договорени в договора за покупка. Отклоняващите се разпоредби в договора за покупка имат предимство пред разпоредбите на общите условия.

1.4. Общите условия са неразделна част от договора за покупка. Договорът за покупка и търговските условия са съставени на чешки език. Договорът за покупка може да бъде сключен на чешки език.

1.5. Текстът на общите условия може да бъде променян или допълван от продавача. Тази разпоредба не засяга правата и задълженията, възникващи през периода на действие на предишната версия на общите условия.

2. ПОТРЕБИТЕЛСКИ АКАУНТ

2.1. Въз основа на регистрацията на купувача, извършена на уебсайта, купувачът може да получи достъп до неговия потребителски интерфейс. От своя потребителски интерфейс купувачът може да поръчва стоки (наричан по-долу „потребителски акаунт“). Ако уеб интерфейсът на магазина го позволява, купувачът може да поръчва стоки и без регистрация директно от уеб интерфейса на магазина.

2.2. При регистрация в сайта и при поръчка на стоки, купувачът е длъжен да въведе коректно и вярно всички данни. Купувачът е длъжен да актуализира данните, посочени в потребителския акаунт, в случай на промяна. Данните, предоставени от купувача в потребителския акаунт и при поръчка на стоки, се считат за верни от продавача.

2.3. Достъпът до потребителския акаунт се осигурява с потребителско име и парола. Купувачът е длъжен да пази конфиденциалност по отношение на информацията, необходима за достъп до потребителския му акаунт.

2.4. Купувачът няма право да разрешава използването на потребителския акаунт от трети страни.

2.5. Продавачът може да анулира потребителския акаунт, особено ако купувачът не използва потребителския си акаунт повече от 2 години или ако купувачът наруши задълженията си по договора за покупка (включително условията).

2.6. Купувачът приема, че потребителският акаунт може да не е достъпен 24/7, особено поради необходимата поддръжка на хардуерното и софтуерното оборудване на продавача, или необходима поддръжка на хардуерно и софтуерно оборудване на трети страни.

3. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА

3.1. Цялото представяне на стоки, поместени в уеб интерфейса на магазина, е с информативен характер и продавачът не е длъжен да сключва договор за покупко-продажба на тези стоки. Разпоредбата на § 1732, параграф 2 от Гражданския кодекс не се прилага.

3.2. Уеб интерфейсът на магазина съдържа информация за стоките, включително цените на отделните стоки и разходите за връщане на стоките, ако стоките поради своето естество не могат да бъдат върнати по обичайния пощенски път. Цените на продуктите са с включен данък върху добавената стойност и всички свързани такси. Цените на продуктите остават в сила, докато са показани в уеб интерфейса на магазина. Тази разпоредба не ограничава възможността на продавача да сключи договор за покупка при индивидуално договорени условия.

3.3. Уеб интерфейсът на магазина включва и информация за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките. Информацията за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките, посочени в уеб интерфейса на магазина, важи само в случаите, когато стоките се доставят на територията на Чешката република.

3.4. За да поръча стоки, купувачът попълва формата за поръчка в уеб интерфейса на магазина. Формулярът за поръчка съдържа основно информация за:

3.4.1. поръчани стоки (поръчаните стоки се "поставят" от купувача в електронната пазарска количка на уеб интерфейса на магазина),

3.4.2. начин на плащане на покупната цена на стоките, информация за необходимия начин на доставка на поръчаните стоки и

3.4.3. информация за разходите, свързани с доставката на стоките (наричани по-долу общо „поръчката“).

3.5. Преди да изпрати поръчката на продавача, купувачът има право да провери и промени данните, въведени от купувача в поръчката, като също така има предвид възможността купувачът да открие и коригира грешки, възникнали при въвеждане на данни в поръчката. Купувачът изпраща поръчката на продавача, като натисне бутона "Завърши поръчката". Данните, посочени в поръчката, се считат за верни от продавача. Незабавно след получаване на поръчката, продавачът ще потвърди това получаване на купувача по имейл, на имейл адреса на купувача, посочен в потребителския акаунт или в поръчката (наричан по-долу „имейл адрес на купувача“) .

3.6. Продавачът винаги има право, в зависимост от естеството на поръчката (количество стоки, покупна цена, прогнозни разходи за доставка), да поиска от купувача допълнително потвърждение на поръчката (например писмено или по телефона).

3.7. Договорните отношения между продавача и купувача се установяват с доставката на приемането на поръчката (приемане), която се изпраща от продавача на купувача по електронна поща, на имейл адреса на купувача.

3.8. Купувачът се съгласява да използва дистанционни средства за комуникация при сключване на договора за покупка. Разходите, направени от купувача при използване на средства за комуникация от разстояние във връзка със сключването на договора за покупка (разходи за интернет връзка, разходи за телефонни разговори) се покриват от самия купувач и тези разходи не се различават от основните процент.

4. ЦЕНА НА СТОКАТА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Купувачът може да заплати цената на стоките и всички разходи, свързани с доставката на стоките съгласно договора за покупка на продавача по следните начини:

с наложен платеж на място, посочено от купувача в поръчката;
чрез безкасов превод по сметка на продавача № 2100390316/2010, водена във Fio banka a.s., (наричана по-долу „сметка на продавача“);
безкасово чрез платежната система Comgate;
безкасово с платежна карта.

4.2. Заедно с покупната цена, купувачът е длъжен да заплати на продавача и разходите, свързани с опаковането и доставката на стоката в уговорения размер. Освен ако изрично не е посочено друго, покупната цена включва и разходите, свързани с доставката на стоките.

4.3. Продавачът не изисква депозит или друго подобно плащане от купувача. Това не засяга разпоредбите на член 4.6 от общите условия относно задължението за предварително плащане на покупната цена на стоките.

4.4. В случай на плащане в брой или наложен платеж, покупната цена се заплаща при получаване на стоката. При безкасово плащане покупната цена е платима до 14 дни от сключването на договора за покупко-продажба.

4.5. При безкасово плащане купувачът е длъжен да заплати покупната цена на стоката заедно с посочване на символа за променливо плащане. При безкасово плащане задължението на купувача да заплати покупната цена е изпълнено с постъпването на съответната сума по сметката на продавача.

4.6. Продавачът има право, особено в случай, че купувачът не предостави допълнително потвърждение на поръчката (чл. 3.6), да изиска плащане на цялата покупна цена, преди да изпрати стоките на купувача. Разпоредбите на раздел 2119, параграф 1 от Гражданския кодекс не се прилагат.

4.7. Всички отстъпки от цената на стоките, предоставени от продавача на купувача, не могат да се комбинират помежду си.

4.8. Ако това е обичайно в бизнес отношенията или ако е предвидено от общообвързващи правни разпоредби, продавачът ще издаде данъчен документ - фактура - на купувача относно плащанията, направени въз основа на договора за покупка. Продавач Мирослав Янку. Данъчен документ – продавачът издава фактурата на купувача след заплащане на цената на стоката и я изпраща в електронен вид на имейл адреса на купувача.

4.9. Съгласно Закона за регистрация на продажбите, продавачът е длъжен да издаде касова бележка на купувача. В същото време той е длъжен да регистрира получените продажби при данъчния администратор онлайн; при техническа повреда най-късно до 48 часа.

5. ОТТЕГЛЕНИЕ ОТ ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКА

5.1. Купувачът признава, че съгласно § 1837 от Гражданския кодекс не е възможно да се оттегли от, наред с други неща, договор за покупка за доставка на стоки, който е бил променен според желанията на купувача или за негово лице, от договор за покупко-продажба за доставка на стоки, подлежащи на бързо разваляне, както и стоки, които са били безвъзвратно смесени с други стоки след доставката, от договор за покупко-продажба за доставка на стоки в затворена опаковка, която потребителят е извадил от опаковки и не могат да бъдат върнати по хигиенни причини, както и от договора за доставка на аудио- или видеозапис или компютърна програма, ако е нарушил оригиналната им опаковка.

5.2. Ако това не е случай, посочен в член 5.1 от общите условия или друг случай, при който не е възможно да се оттегли от договора за покупка, купувачът има право да се откаже от договора за покупка в съответствие с § 1829, параграф 1 от Гражданския кодекс, в рамките на четиринадесет (14) дни от приемането на стоката, а в случай, че предмет на договора за покупка са няколко вида стоки или доставка на няколко части, този срок започва да тече от деня на приемане на стоката. последна доставка на стоки. Отказът от договора за покупка трябва да бъде изпратен на продавача в срока, посочен в предходното изречение. За да се откаже от договора за покупка, купувачът може да използва предоставения от продавача примерен формуляр, който представлява приложение към общите условия. Отказът от договора за покупка може да бъде изпратен от купувача, наред с други неща, на адреса на мястото на дейност на продавача или на имейл адреса на продавача info@capforwheel.eu.

5.3. В случай на отказ от договора за покупка съгласно член 5.2 от общите условия, договорът за покупка се анулира от самото начало. Стоките трябва да бъдат върнати от купувача на продавача в рамките на четиринадесет (14) дни след предаване на отказа от договора за покупка на продавача. Ако купувачът се откаже от договора за покупка, купувачът поема разходите, свързани с връщането на стоките на продавача, дори ако стоките не могат да бъдат върнати поради тяхното естество по обичайния пощенски път.

5.4. В случай на отказ от договора за покупка съгласно член 5.2 от общите условия, продавачът връща средствата, получени от купувача, в рамките на четиринадесет (14) дни от оттеглянето от договора за покупка от страна на купувача, по същия начин тъй като продавачът ги е получил от купувача. Продавачът също така има право да върне предоставеното от купувача изпълнение при връщане на стоките от купувача или по друг начин, ако купувачът е съгласен с това и това не води до допълнителни разходи за купувача. Ако купувачът се откаже от договора за покупка, продавачът не е длъжен да върне получените средства на купувача, преди купувачът да му върне стоката или да докаже, че е изпратил стоката на продавача.

5.5. Продавачът има право едностранно да прихване претенцията за обезщетение за причинени щети на стоката с претенцията на купувача за връщане на покупната цена.

5.6. В случаите, когато купувачът има право да се откаже от договора за покупка в съответствие с § 1829, параграф 1 от Гражданския кодекс, продавачът също има право да се откаже от договора за покупка по всяко време, до момента на получаване на стоките от купувача. В такъв случай продавачът ще върне покупната цена на купувача без неоправдано забавяне, без пари в брой по сметката, посочена от купувача.

5.7. Ако заедно със стоките на купувача се предоставя подарък, договорът за подарък между продавача и купувача се сключва с условието за разваляне, че ако купувачът се откаже от договора за покупка, договорът за подарък по отношение на такъв подарък престава да бъде валиден и купувачът е длъжен да върне заедно със стоката на продавача подарения подарък.

6. ПРЕВОЗ И ДОСТАВКА НА СТОКИ

6.1. В случай, че видът на транспорт е договорен въз основа на специална заявка на купувача, купувачът поема риска и всички допълнителни разходи, свързани с този вид транспорт.

6.2. Ако съгласно договора за покупко-продажба продавачът е длъжен да достави стоката на мястото, посочено от купувача в поръчката, купувачът е длъжен да поеме стоката при доставката.

6.3. В случай, че по причини от страна на купувача е необходимо стоките да бъдат доставени повторно или по начин, различен от посочения в поръчката, купувачът е длъжен да заплати разходите, свързани с повторната доставка на стоките. , или разходи, свързани с друг метод на доставка.

6.4. При приемане на стоката от превозвача купувачът е длъжен да провери целостта на опаковката на стоката и при установени дефекти да уведоми незабавно превозвача. В случай на установяване на нарушение на опаковката, показващо неоторизирано проникване в пратката, купувачът не е длъжен да приеме пратката от превозвача.

6.5. Допълнителни права и задължения на страните по време на транспортирането на стоките могат да се регулират от специалните условия за доставка на продавача, ако са издадени от продавача.

7. ПРАВА ОТ ДЕФЕКТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

7.1. Правата и задълженията на договарящите страни по отношение на правата от дефектно изпълнение се уреждат от съответните общообвързващи правни разпоредби (по-специално разпоредбите на § 1914 до 1925, § 2099 до 2117 и § 2161 до 2174 от Гражданския кодекс и Закон №. 634/1992 Coll. относно защитата на потребителите, както е изменен).

7.2. Продавачът носи отговорност пред купувача, че стоките са без дефекти при получаване. По-специално, продавачът е отговорен пред купувача, че в момента, в който купувачът е поел стоките:

7.2.1. стоките имат свойствата, договорени от страните, а при липса на споразумение, те имат свойствата, които продавачът или производителят е описал или които купувачът е очаквал по отношение на естеството на стоките и въз основа на рекламата извършвани от тях,

7.2.2. стоките са подходящи за целите, които продавачът посочва за употребата им или за които обикновено се използват стоки от този вид,

7.2.3. качеството или дизайнът на стоките съответства на договорената мостра или модел, ако качеството или дизайнът са определени според договорената мостра или модел,

7.2.4. е стоката в съответното количество, мярка или тегло и

7.2.5. стоките отговарят на изискванията на законовите разпоредби.

7.3. Разпоредбите, посочени в член 7.2 от общите условия за търговия, не се прилагат за стоки, продадени на по-ниска цена, за дефект, за който е договорена по-ниска цена, за износване на стоката, причинено от обичайната й употреба, в случай, че на използвани стоки до дефект, съответстващ на степента на употреба или износване, която стоката е имала към момента на получаване от купувача, или ако това следва от естеството на стоката.

7.4. Ако дефектът стане явен в рамките на шест месеца от получаването, се счита, че стоките вече са били дефектни при получаването. Купувачът има право да упражни правото си от дефект, възникнал в потребителската стока, в срок от двадесет и четири месеца от получаването.

7.5. Правата от недостатъчно изпълнение се упражняват от купувача при продавача на адреса на неговото управление, където е възможно приемането на рекламация по отношение на асортимента от продавани стоки, евентуално и в седалището или мястото на дейност.

7.6. Допълнителни права и задължения на страните, свързани с отговорността на продавача за дефекти, могат да бъдат регламентирани от процедурата за рекламация на продавача.

8. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ

8.1. Купувачът придобива собственост върху стоката, като заплати пълната покупна цена на стоката.

8.2. По отношение на купувача продавачът не е обвързан от никакви кодекси на поведение по смисъла на § 1826, параграф 1, буква д) от Гражданския кодекс.

8.3. Продавачът разглежда рекламации на потребители на имейл адрес info@capforwheel.eu. Продавачът ще изпрати информация относно обработката на жалбата на купувача на имейл адреса на купувача.

8.4. Извънсъдебното уреждане на потребителски спорове, произтичащи от договора за покупка, е отговорност на Чешката търговска инспекция, със седалище в Štěpánská 567/15, 120 00 Прага 2, идентификационен номер: 000 20 869, интернет адрес: https:/ /adr.coi.cz/cs. Платформата за онлайн разрешаване на спорове, намираща се на интернет адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr, може да се използва за разрешаване на спорове между продавача и купувача от договора за покупка.

8.5. Европейският потребителски център Чехия, със седалище Štěpánská 567/15, 120 00 Прага 2, интернет адрес: http://www.evropskyspotrebitel.cz е точката за контакт съгласно Регламента на Европейския парламент и Съвета (ЕС) № 524/2013 от 21 май 2013 г. за онлайн разрешаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за онлайн разрешаване на потребителски спорове).

8.6. Продавачът има право да продава стоки въз основа на лиценз за търговия. Търговската проверка се извършва от съответната търговска служба в рамките на нейната юрисдикция. Службата за защита на личните данни контролира областта на защита на личните данни. Чешката търговска инспекция контролира спазването на Закон № 634/1992 Coll. за защита на потребителите, както е изменен, в рамките на определен обхват.

8.7. С настоящото купувачът поема риска от промяна на обстоятелствата по смисъла на § 1765, параграф 2 от Гражданския кодекс.

9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. Вашето задължение за информация към купувача по смисъла на член 13 от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и относно отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни) (наричан по-нататък „регулацията GDPR“), свързана с обработката на личните данни на купувача за целите на изпълнение на договора за покупка, с цел от договарянето на този договор и с цел изпълнение на публичните задължения на продавача, продавачът го изпълнява чрез специален документ.

10. ИЗПРАЩАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ И СЪХРАНЕНИЕ НА БИСКВИТКИ

10.1. Купувачът се съгласява да изпраща информация, свързана със стоките, услугите или бизнеса на продавача, до имейл адреса на купувача и освен това се съгласява продавачът да изпраща бизнес съобщения до имейл адреса на купувача. Продавачът изпълнява задължението си за информация към купувача в съответствие с член 13 от регламента GDPR, свързан с обработката на личните данни на купувача с цел изпращане на бизнес съобщения чрез специален документ.

10.2. Купувачът се съгласява на неговия компютър да се съхраняват така наречените бисквитки. В случай, че е възможно да се направи покупка от уебсайта и да се изпълнят задълженията на продавача по договора за покупка без така наречените бисквитки да се съхраняват на компютъра на купувача, купувачът може да оттегли съгласието по предходното изречение по всяко време .

11. ДОСТАВКА

11.1. Купувачът може да бъде доставен до имейл адреса на купувача.

11.2. Доставени се считат и известия, чието приемане е отказано от адресата, които не са взети в срока на съхранение или са върнати като недоставени.

11.3. Страните по договора могат да доставят редовна кореспонденция помежду си чрез електронна поща, на имейл адреса, посочен в потребителския акаунт на купувача или посочен от купувача в поръчката, или до адреса, посочен в сайта на продавача.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Ако връзката, установена с договора за покупка, съдържа международен (чуждестранен) елемент, тогава страните се съгласяват, че връзката се урежда от чешкото право. С избора на правото по предходното изречение купувачът, който е потребител, не се лишава от защитата, предоставена от разпоредбите на правния ред, от които не е възможно да се отклони договорно и която при липса на изборът на право в противен случай би се прилагал съгласно разпоредбите на член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I).

12.2. Ако някоя разпоредба от правилата и условията е невалидна или неефективна, или стане такава, невалидната разпоредба ще бъде заменена от разпоредба, чието значение е възможно най-близко до невалидната разпоредба. Невалидността или неефективността на една разпоредба не засяга валидността на останалите разпоредби.

12.3. Договорът за покупко-продажба, включително условията, се архивират от продавача в електронен вид и не са достъпни.

12.4. Приложението към общите условия съдържа примерен формуляр за отказ от договора за покупка.

12.5. Данни за връзка с продавача: Мирослав Янку, имейл адрес info@capforwheel.eu.


В Прага  на 27.07.2022 г