Съгласие за обработка на лични данни (GDPR)

Основна разпоредба

С настоящото Вие давате съгласие на компанията Мирослав Янку, ID: 01363166, регистриран офис, Chudenicka 1059/30, Прага - Hostivar, 10200 (наричано по-долу „Администратор“), да обработва лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016 /679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни (наричан по-долу „Регламент GDPR“) за обработка на следните лични данни .

Категория и вид на обработваните данни

Име и фамилия, имейл адрес, име на фирма, пощенски адрес, телефонен номер могат да бъдат обработвани въз основа на съгласие и трябва да бъдат обработвани за необходимото изпълнение на договора.

Правно основание и цел на обработката на личните данни

Правното основание и цел на обработването на личните данни е:

обработване, необходимо за изпълнение на договора, по който субектът на данните е страна съгласно член 6, параграф 1, буква б) Регламент на GDPR;
обработването е необходимо за изпълнение на законовото задължение, което се прилага спрямо администратора съгласно член 6, параграф 1, буква в) Регламент на GDPR;
субектът на данните е дал съгласие за обработка на личните му данни за една или повече конкретни цели съгласно член 6, параграф 1, буква а) Регламент на GDPR;
обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на съответния администратор или трета страна, например предоставяне на маркетинг под формата на бюлетин или търговски съобщения съгласно член 6, параграф 1, писмо f) Регламент на GDPR и съгласно § 7, параграф 2 от Закон № 480/2004 Coll.

3.1 Целта на обработването на личните данни е:

Изпълнение на поръчки, произтичащи от договорните отношения между субекта и Администратора съгласно Закон № 89/2012 Coll. или по силата на други договорни отношения;
Запазване на Вашите предпочитания за пазаруване и последваща персонализация на офертата в сайта на Администратора;
Стартиране на маркетингови и ремаркетинг кампании на рекламни платформи Google, Seznam.cz, Microsoft, Facebook, но също и с използване на RTB системи Adform, Criteo, Pubmatic и други, използващи покупка на реклама чрез DSP (Demand Side Platforms) и SSP (Supply Side Platforms);
Изпращане на търговски съобщения (бюлетини, push известия и други) като част от маркетингови и ремаркетинг кампании с помощта на собствени или чужди ресурси (платформа за изпращане на имейли, софтуер за известяване на потребителите).

3.2 Автоматизираното индивидуално вземане на решения се извършва от страна на администратора в съответствие с член 22 от Регламента GPDR. Вие давате изричното си съгласие за тази обработка. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време, например чрез изпращане на имейл или писмо до данните за контакт на компанията, info@capforwheel.eu.

Периодът на съхранение на вашите данни е
Срокът на съхранение на Вашите лични данни зависи от целта, за която тези лични данни ще бъдат използвани, а именно:
За целите на изпълнение на договорните отношения между субекта и Администратора: за срока на предоставяне на изпълнение
За маркетингови цели: 8 години
За рекорди за изпълнение: 15 години

4.1 След срока, определен за съхранение на Вашите лични данни, тези лични данни се изтриват от Администратора.

Обработка на лични данни
Личните данни на субекта могат да бъдат обработвани от администратора, както и от следните обработващи:
Доставчици на софтуерни решения, изброени в член III, параграф 3.1, букви a), b), c) и d) от настоящото Съгласие за обработка на лични данни;
Доставчик на софтуерни решения, приложения, услуги и други процесори, които в момента може да не се използват от Администратора;
Компания Мирослав Янку, ID: 01363166, регистриран офис, Chudenicka 1059/30, Прага - Hostivar, 10200.

5.2 Администраторът и обработващият трябва да предприемат мерки, за да гарантират, че всяко физическо лице, което действа от името на администратора или обработващия и има достъп до лични данни, обработва тези лични данни само по указание на администратора, ако тяхното обработване вече не е изисква се от законодателството на Съюза или държава-членка.

Получатели на личните данни на администратора
Получатели на лични данни са компании или лица, които:
Гарантиране на изпълнението на договора между администратора и съответния субект (напр. спедиторски компании, обработка на плащания, услуги отгоре и др.);
Предоставяне на маркетингови услуги, виж член III. параграф 3.1, букви а), б), в) и г) от настоящото Съгласие за обработка на лични данни;
Осигуряване на работата на уебсайта www.capforwheel.eu (напр. партньор, субект на пазара, външни доставчици и др.);
Осигуряване на правилния дневен ред на компанията: Мирослав Янку, ID: 01363166, регистриран офис, Chudenicka 1059/30, Прага - Hostivar, 10200., управляващ уебсайта www.capforwheel.eu, от гледна точка на Закона за (напр. правни консултации, счетоводство и др.).