VOORWAARDEN

handelsmaatschappij Miroslav Janku

met maatschappelijke zetel te Chudenicka 1059/30, Praag - Hostivar, 10200

identificatienummer: 01363166

Een natuurlijk persoon die handelt volgens de Handelswet


voor de verkoop van goederen via de online winkel op het internetadres capforwheel.eu


1. INLEIDENDE BEPALINGEN

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna de " algemene voorwaarden " genoemd) van de handelsonderneming Miroslav Janku, met maatschappelijke zetel te Chudenicka 1059/30, Prague - Hostivar, 10200, identificatienummer: 01363166, natuurlijke persoon die zaken doet volgens de handelswet, (hierna "de verkoper " genoemd) worden geregeld in overeenstemming met de bepalingen van § 1751 paragraaf 1 van Wet nr. 89/2012 Coll., Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd (hierna te noemen het "Burgerlijk Wetboek") wederzijdse rechten en verplichtingen van de contractpartijen die ontstaan ​​in verband met of op basis van een koopovereenkomst (hierna aangeduid als de " koopovereenkomst ") gesloten tussen de verkoper en een andere natuurlijke persoon (hierna " koper " genoemd)") via de online winkel van de verkoper. De online winkel wordt beheerd door de verkoper op een website op het internetadres capforwheel.eu, (hierna de " website " genoemd), via de website-interface (hierna de " winkel webinterface " genoemd).

1.2. De voorwaarden zijn niet van toepassing in gevallen waarin de persoon die voornemens is goederen van de verkoper te kopen een rechtspersoon is of een persoon die bij het bestellen van goederen handelt in het kader van zijn bedrijfsactiviteit of in het kader van zijn vrij beroep.

1.3. Bepalingen die afwijken van de voorwaarden kunnen in het koopcontract worden onderhandeld. Afwijkende bepalingen in de koopovereenkomst prevaleren boven de bepalingen van de algemene voorwaarden.

1.4. De voorwaarden maken integraal deel uit van het koopcontract. Het koopcontract en de voorwaarden zijn opgesteld in de Tsjechische taal. Het koopcontract kan in de Tsjechische taal worden gesloten.

1.5. De tekst van de voorwaarden kan door de verkoper worden gewijzigd of aangevuld. Deze bepaling laat onverlet de rechten en verplichtingen die ontstaan ​​gedurende de looptijd van de vorige versie van de voorwaarden.

2. GEBRUIKERSACCOUNT

2.1. Op basis van de registratie van de koper op de website heeft de koper toegang tot zijn gebruikersinterface. De koper kan goederen bestellen via zijn gebruikersinterface (hierna " gebruikersaccount " genoemd). Als de webinterface van de winkel het toelaat, kan de koper ook goederen zonder registratie rechtstreeks vanuit de webinterface van de winkel bestellen.

2.2. Bij de registratie op de website en bij het bestellen van goederen is de koper verplicht alle gegevens correct en naar waarheid in te vullen. De koper is verplicht om de in het gebruikersaccount gespecificeerde gegevens bij elke wijziging bij te werken. De door de koper verstrekte gegevens in het gebruikersaccount en bij het bestellen van goederen worden door de verkoper als correct beschouwd.

2.3. De toegang tot het gebruikersaccount is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De koper is verplicht tot geheimhouding van de informatie die nodig is om toegang te krijgen tot zijn gebruikersaccount.

2.4. De koper is niet bevoegd om het gebruik van het gebruikersaccount door derden toe te staan.

2.5. De verkoper kan het gebruikersaccount opzeggen, vooral als de koper zijn gebruikersaccount langer dan 2 jaar niet gebruikt, of als de koper zijn verplichtingen uit het koopcontract (inclusief de algemene voorwaarden) schendt.

2.6. De koper erkent dat het gebruikersaccount mogelijk niet continu beschikbaar is, vooral met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud van de hardware en software van de verkoper, of noodzakelijk onderhoud van hard- en software apparatuur van derden.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE KOOPOVEREENKOMST

3.1. Alle presentaties van goederen die in de webinterface van de winkel worden geplaatst, hebben een informatief karakter en de verkoper is niet verplicht om een ​​koopcontract af te sluiten met betrekking tot deze goederen. Het bepaalde in artikel 1732, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

3.2. De webinterface van de winkel bevat informatie over de goederen, inclusief de prijzen van de afzonderlijke goederen en de kosten voor het terugzenden van de goederen, indien deze goederen door hun aard niet via de gebruikelijke postroute kunnen worden geretourneerd. De prijzen van goederen worden vermeld inclusief belasting over de toegevoegde waarde en alle gerelateerde kosten. De prijzen van goederen blijven geldig voor de tijd dat ze worden weergegeven in de webinterface van de winkel. Deze bepaling beperkt niet de mogelijkheid van de verkoper om een ​​koopovereenkomst te sluiten onder individueel overeengekomen voorwaarden.

3.3. De webinterface van de winkel bevat ook informatie over de kosten die gepaard gaan met het verpakken en bezorgen van de goederen. De informatie over de kosten in verband met de verpakking en levering van de goederen die in de webinterface van de winkel worden vermeld, is alleen geldig in gevallen waarin de goederen worden geleverd op het grondgebied van de Tsjechische Republiek.

3.4. Om goederen te bestellen, vult de koper het bestelformulier in de webinterface van de winkel in. Het bestelformulier bevat voornamelijk informatie over:

3.4.1. bestelde goederen (de bestelde goederen worden door de koper "geplaatst" in het elektronische winkelwagentje van de webinterface van de winkel),

3.4.2. wijze van betaling van de aankoopprijs van de goederen, informatie over de vereiste wijze van levering van de bestelde goederen en

3.4.3. informatie over de kosten verbonden aan de levering van de goederen (hierna gezamenlijk de " bestelling " genoemd).

3.5. Alvorens de bestelling naar de verkoper te sturen, mag de koper de gegevens die de koper in de bestelling heeft ingevoerd controleren en wijzigen, rekening houdend met de mogelijkheid voor de koper om fouten te achterhalen en te corrigeren die zijn opgetreden bij het invoeren van gegevens in de bestelling. De koper stuurt de bestelling naar de verkoper door op de knop "Bestelling afronden" te klikken. De gegevens vermeld in de bestelling worden door de verkoper als correct beschouwd. Onmiddellijk na ontvangst van de bestelling bevestigt de verkoper deze ontvangst aan de koper per e-mail, op het e-mailadres van de koper dat is opgegeven in het gebruikersaccount of in de bestelling (hierna het " e-mailadres van de koper ") .

3.6. De verkoper heeft steeds het recht om, afhankelijk van de aard van de bestelling (hoeveelheid goederen, aankoopprijs, geschatte verzendkosten), de koper om aanvullende bevestiging van de bestelling te vragen (bijvoorbeeld schriftelijk of telefonisch).

3.7. De contractuele relatie tussen de verkoper en de koper komt tot stand door de levering van de acceptatie van de bestelling (aanvaarding), die door de verkoper per e-mail aan de koper wordt verzonden, naar het e-mailadres van de koper.

3.8. De koper stemt ermee in om communicatiemiddelen op afstand te gebruiken bij het sluiten van de koopovereenkomst. De kosten die de koper maakt bij het gebruik van communicatiemiddelen op afstand in verband met het sluiten van de koopovereenkomst (kosten internetaansluiting, kosten telefoongesprekken) worden door de koper zelf betaald en wijken niet af van de basiskosten. tarief.

4. PRIJS VAN GOEDEREN EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1. De koper kan de prijs van de goederen en eventuele kosten in verband met de levering van de goederen volgens het koopcontract op de volgende manieren aan de verkoper betalen:

onder rembours op de door de koper bij de bestelling aangegeven plaats;
door niet-contante overschrijving op rekeningnummer van de verkoper nr. 2100390316/2010, aangehouden bij de vennootschap Fio banka as, (hierna de " rekening van de verkoper " genoemd);
cashless via het Comgate betalingssysteem ;
contantloos met betaalkaart.

4.2. Naast de koopprijs is de koper ook verplicht om de verkoper de kosten te betalen die verband houden met de verpakking en levering van de goederen in het overeengekomen bedrag. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, omvat de koopprijs tevens de kosten verbonden aan de levering van de goederen.

4.3. De verkoper verlangt geen aanbetaling of andere soortgelijke betaling van de koper. Dit laat onverlet het bepaalde in artikel 4.6 van de Algemene Voorwaarden met betrekking tot de verplichting tot vooruitbetaling van de koopprijs van de goederen.

4.4. Bij betaling onder rembours of onder rembours is de koopprijs betaalbaar bij ontvangst van de goederen. Bij niet-contante betaling is de koopprijs betaalbaar binnen 14 dagen na het sluiten van de koopovereenkomst.

4.5. Bij niet-contante betaling is de koper verplicht de aankoopprijs van de goederen te betalen samen met de aanduiding van het variabele betalingssymbool. Bij niet-contante betaling is aan de verplichting van de koper om de koopprijs te betalen voldaan wanneer het betreffende bedrag op de rekening van de verkoper is bijgeschreven.

4.6. De verkoper is gerechtigd, in het bijzonder indien de koper geen aanvullende bevestiging van de bestelling geeft (artikel 3.6), om betaling van de volledige koopprijs te eisen alvorens de goederen aan de koper te verzenden. Het bepaalde in artikel 2119 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

4.7. Eventuele kortingen op de prijs van door verkoper aan koper verstrekte goederen zijn niet cumuleerbaar.

4.8. Indien dit in de zakelijke omgang gebruikelijk is of door algemeen bindende wettelijke voorschriften wordt voorgeschreven, zal de verkoper een fiscaal document - een factuur - afgeven aan de koper met betrekking tot betalingen die zijn gedaan op basis van het koopcontract. De verkoper Miroslav Janku is een belastingbetaler. Belastingdocument - ​​de verkoper geeft de factuur aan de koper na betaling van de prijs van de goederen en stuurt deze in elektronische vorm naar het e-mailadres van de koper.

4.9. Volgens de wet op de verkoopregistratie is de verkoper verplicht een ontvangstbewijs aan de koper te verstrekken. Tegelijkertijd is hij verplicht om de ontvangen verkopen online te registreren bij de belastingdienst; bij een technische storing, dan uiterlijk binnen 48 uur.

5. HERROEPING VAN DE KOOPOVEREENKOMST

5.1. De koper erkent dat het volgens de bepalingen van § 1837 van het Burgerlijk Wetboek niet mogelijk is om zich terug te trekken uit, onder andere, een koopovereenkomst voor de levering van goederen die werd gewijzigd volgens de wensen van de koper of voor zijn persoon, uit een koopovereenkomst voor de levering van goederen die aan snelle bederf onderhevig zijn, evenals goederen die na levering onherstelbaar vermengd zijn met andere goederen, uit de koopovereenkomst voor de levering van goederen in gesloten verpakking, die de consument heeft verwijderd uit de verpakking en om hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd, en uit het koopcontract voor de levering van een audio- of video-opname of een computerprogramma, indien hij hun originele verpakking heeft geschonden.

5.2. Als het niet een geval is genoemd in artikel 5.1 van de algemene voorwaarden of een ander geval waarin het niet mogelijk is om het koopcontract te herroepen, heeft de koper het recht om het koopcontract te herroepen in overeenstemming met § 1829, paragraaf 1 van het Burgerlijk Wetboek, binnen veertien (14) dagen na de aanvaarding van de goederen, terwijl als het onderwerp van het koopcontract meerdere soorten goederen of de levering van verschillende onderdelen is, deze termijn loopt vanaf de dag van aanvaarding van de laatste levering van goederen. Herroeping van de koopovereenkomst moet binnen de in de vorige zin genoemde termijn aan de verkoper worden verzonden. Om de koopovereenkomst te herroepen, kan de koper gebruik maken van het door de verkoper verstrekte voorbeeldformulier, dat een bijlage bij de voorwaarden vormt. Herroeping van het koopcontract kan door de koper worden gestuurd naar onder andere het adres van de vestigingsplaats van de verkoper of het e-mailadres van de verkoper info@capforwheel.eu .

5.3. In geval van herroeping van het koopcontract volgens artikel 5.2 van de algemene voorwaarden, wordt het koopcontract vanaf het begin geannuleerd. De goederen moeten door de koper aan de verkoper worden geretourneerd binnen veertien (14) dagen na levering van de herroeping van het koopcontract aan de verkoper. Als de koper de koopovereenkomst herroept, draagt ​​de koper de kosten die gepaard gaan met het terugzenden van de goederen naar de verkoper, zelfs als de goederen vanwege hun aard niet via de gebruikelijke postroute kunnen worden geretourneerd.

5.4. In geval van herroeping van het koopcontract overeenkomstig artikel 5.2 van de algemene voorwaarden, zal de verkoper de van de koper ontvangen gelden binnen veertien (14) dagen na herroeping van het koopcontract door de koper terugbetalen, op dezelfde manier als de verkoper heeft ze van de koper ontvangen. De verkoper is ook gerechtigd de door de koper geleverde prestatie te retourneren bij retournering van de goederen door de koper of op een andere manier, indien de koper hiermee instemt en de koper geen extra kosten maakt. Indien de koper de koopovereenkomst herroept, is de verkoper niet verplicht de ontvangen gelden aan de koper terug te geven voordat de koper de goederen aan hem heeft teruggegeven of bewijst dat hij de goederen aan de verkoper heeft verzonden.

5.5. De verkoper is gerechtigd de vordering tot betaling van schade aan de goederen eenzijdig te verrekenen met de vordering van de koper tot terugbetaling van de koopprijs.

5.6. In gevallen waarin de koper het recht heeft om de koopovereenkomst te herroepen in overeenstemming met § 1829 paragraaf 1 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de verkoper ook het recht om op elk moment terug te treden uit de koopovereenkomst, tot het moment van aanvaarding van de goederen door de koper. In een dergelijk geval zal de verkoper de aankoopprijs onverwijld en zonder contant geld aan de koper terugbetalen op de door de koper aangewezen rekening.

5.7. Indien een geschenk samen met de goederen aan de koper wordt verstrekt, wordt het geschenkcontract tussen de verkoper en de koper gesloten met de ontbindingsvoorwaarde dat als de koper zich terugtrekt uit het koopcontract, het geschenkcontract met betrekking tot een dergelijk geschenk ophoudt van kracht te zijn en de koper is verplicht de goederen samen met het cadeau aan de verkoper te retourneren.

6. VERVOER EN LEVERING VAN GOEDEREN

6.1. In het geval dat de wijze van vervoer wordt gecontracteerd op basis van een speciaal verzoek van de koper, draagt ​​de koper het risico en eventuele extra kosten die aan deze wijze van vervoer zijn verbonden.

6.2. Indien de verkoper volgens de koopovereenkomst verplicht is de goederen af ​​te leveren op de door de koper in de bestelling aangegeven plaats, is de koper verplicht de goederen bij aflevering over te nemen.

6.3. Indien het om redenen van de koper noodzakelijk is om de goederen herhaaldelijk of op een andere manier te leveren dan in de bestelling was gespecificeerd, is de koper verplicht de kosten verbonden aan herhaalde levering van de goederen te betalen, of kosten verbonden aan een andere leveringsmethode.

6.4. Bij overname van de goederen van de vervoerder is de koper verplicht de staat van de verpakking van de goederen te controleren en bij eventuele gebreken de vervoerder onmiddellijk op de hoogte te stellen. In het geval van een overtreding van de verpakking die wijst op een ongeoorloofd binnendringen in de zending, hoeft de koper de zending niet van de vervoerder te accepteren.

6.5. Aanvullende rechten en verplichtingen van de partijen tijdens het transport van goederen kunnen worden geregeld door de bijzondere leveringsvoorwaarden van de verkoper, indien uitgegeven door de verkoper.

7. RECHTEN VAN GEBREKKIGE PRESTATIES

7.1. De rechten en verplichtingen van de contractpartijen met betrekking tot rechten wegens gebrekkige nakoming worden beheerst door de relevante algemeen bindende wettelijke voorschriften (in het bijzonder de bepalingen van § 1914 tot 1925, § 2099 tot 2117 en § 2161 tot 2174 van het Burgerlijk Wetboek en Wet nr. 634/1992 Coll., over consumentenbescherming, zoals gewijzigd).

7.2. De verkoper is tegenover de koper verantwoordelijk dat de goederen bij ontvangst vrij zijn van gebreken. In het bijzonder is de verkoper jegens de koper verantwoordelijk dat op het moment dat de koper de goederen overnam:

7.2.1. de goederen hebben de eigenschappen die partijen zijn overeengekomen en, bij gebreke van een overeenkomst, hebben ze de eigenschappen die de verkoper of fabrikant heeft beschreven of die de koper had verwacht met betrekking tot de aard van de goederen en op basis van de reclame door hen uitgevoerd,

7.2.2. de goederen geschikt zijn voor het doel dat de verkoper aangeeft voor hun gebruik of waarvoor dergelijke goederen gewoonlijk worden gebruikt,

7.2.3. de kwaliteit of het ontwerp van de goederen overeenkomt met het gecontracteerde monster of model, indien de kwaliteit of het ontwerp is bepaald volgens het gecontracteerde monster of model,

7.2.4. is de goederen in de overeenkomstige hoeveelheid, maat of gewicht en

7.2.5. de goederen voldoen aan de eisen van wettelijke voorschriften.

7.3. Het bepaalde in artikel 7.2 van de voorwaarden is niet van toepassing op goederen die tegen een lagere prijs zijn verkocht aan een gebrek waarvoor een lagere prijs is overeengekomen, op slijtage van de goederen veroorzaakt door het normale gebruik, in het geval van gebruikte goederen een gebrek vertonen dat overeenkomt met de mate van gebruik of slijtage die de goederen hadden op het moment van ontvangst door de koper, of als dit voortvloeit uit de aard van de goederen.

7.4. Als een defect binnen zes maanden na ontvangst aan het licht komt, wordt aangenomen dat de goederen al defect waren bij ontvangst. De koper heeft het recht om binnen vierentwintig maanden na ontvangst het recht uit te oefenen op een gebrek dat zich voordoet in de consumptiegoederen.

7.5. Rechten wegens gebrekkige prestatie worden uitgeoefend door de koper op het adres van de vestigingsplaats van de verkoper, waar de aanvaarding van de klacht mogelijk is met betrekking tot het assortiment verkochte goederen, eventueel ook op de maatschappelijke zetel of vestigingsplaats.

7.6. Aanvullende rechten en plichten van partijen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken kunnen worden geregeld door de klachtenprocedure van de verkoper.

8. ANDERE RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN

8.1. De koper verwerft de eigendom van de goederen door de volledige aankoopprijs van de goederen te betalen.

8.2. Met betrekking tot de koper is de verkoper niet gebonden aan gedragscodes in de zin van de bepalingen van § 1826 paragraaf 1 brief e) van het Burgerlijk Wetboek.

8.3. De verkoper behandelt klachten van consumenten via het e-mailadres info@capforwheel.eu. De verkoper stuurt informatie over de afhandeling van de klacht van de koper naar het e-mailadres van de koper.

8.4. De buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen die voortvloeien uit het koopcontract is de verantwoordelijkheid van de Tsjechische handelsinspectie, met maatschappelijke zetel te Štěpánská 567/15, 120 00 Praag 2, ID-nummer: 000 20 869, internetadres: https: //adr.coi.cz/cs. Het online platform voor geschillenbeslechting op http://ec.europa.eu/consumers/odr kan worden gebruikt om geschillen tussen de verkoper en de koper uit het koopcontract op te lossen.

8.5. Het European Consumer Centre Czech Republic, met maatschappelijke zetel te Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, internetadres: http://www.evropskyspotrebitel.cz is het contactpunt volgens Verordening (EU) nr. 524/2013 van de Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 over online beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Verordening inzake online beslechting van consumentengeschillen).

8.6. De verkoper is bevoegd om goederen te verkopen op basis van een handelsvergunning. De handelsinspectie wordt uitgevoerd door het relevante handelskantoor binnen zijn rechtsgebied. Het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens oefent toezicht uit op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De Tsjechische handelsinspectie houdt onder meer toezicht op de naleving van wet nr. 634/1992 Coll., betreffende consumentenbescherming, zoals gewijzigd.

8.7. De koper aanvaardt hierbij het risico van een verandering van omstandigheden in de zin van § 1765, paragraaf 2 van het Burgerlijk Wetboek.

9. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

9.1. Uw verplichting om informatie te verstrekken aan de koper in overeenstemming met artikel 13 van Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens en op de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (hierna de "AVG-verordening" genoemd) met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de koper met het oog op de uitvoering van het koopcontract, met het oog op de onderhandelingen hierover contract en om aan de openbare verplichtingen van de verkoper te voldoen, vervult de verkoper deze door middel van een speciaal document.

10. COMMERCILE BERICHTEN VERZENDEN EN COOKIES OPSLAAN

10.1. De koper stemt ermee in om informatie met betrekking tot de goederen, diensten of het bedrijf van de verkoper naar het e-mailadres van de koper te sturen en stemt er verder mee in dat de verkoper commerciële berichten naar het e-mailadres van de koper stuurt. De verkoper voldoet aan zijn informatieverplichting jegens de koper in overeenstemming met artikel 13 van de AVG-verordening met betrekking tot de verwerking van de persoonlijke gegevens van de koper met het oog op het verzenden van zakelijke communicatie via een speciaal document.

10.2. De koper gaat akkoord met het opslaan van zogenaamde cookies op zijn computer. Indien het mogelijk is om op de website een aankoop te doen en aan de verplichtingen van de verkoper uit de koopovereenkomst te voldoen zonder dat er zogenaamde cookies op de computer van de koper worden opgeslagen, kan de koper de toestemming volgens de vorige zin op elk moment intrekken.

11. LEVERING

11.1. De koper kan worden afgeleverd op het e-mailadres van de koper.

11.2. Berichten waarvan de aanvaarding door de geadresseerde werd geweigerd, die niet binnen de bewaartermijn werden afgehaald of die als onbestelbaar werden teruggestuurd, worden eveneens als afgeleverd beschouwd.

11.3. De contractpartijen kunnen elkaar regelmatig correspondentie bezorgen via e-mail, naar het e-mailadres dat is opgegeven in het gebruikersaccount van de koper of dat door de koper is opgegeven in de bestelling, of naar het adres vermeld op de website van de verkoper.

12. SLOTBEPALINGEN

12.1. Als de door het koopcontract tot stand gebrachte relatie een internationaal (buitenlands) element bevat, komen de partijen overeen dat de relatie wordt beheerst door het Tsjechische recht. Door te kiezen voor het recht volgens de vorige zin, wordt de koper die consument is niet de bescherming ontzegd die wordt geboden door de bepalingen van de rechtsorde, waarvan contractueel niet kan worden afgeweken en die bij gebreke van de keuze van de wet, anders zou worden toegepast overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, lid 1 van de verordening van de Europese Unie van het Parlement en de Raad (EG) nr. 593/2008 van 17 juni 2008 betreffende het recht op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I ).

12.2. Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden ongeldig of onwerkzaam is of wordt, zal de ongeldige bepaling worden vervangen door een bepaling waarvan de betekenis de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. De ongeldigheid of onwerkzaamheid van een bepaling doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen.

12.3. Het koopcontract, inclusief de voorwaarden, wordt door de verkoper in elektronische vorm gearchiveerd en is niet toegankelijk.

12.4. De bijlage bij de voorwaarden bestaat uit een voorbeeldformulier voor het herroepen van het koopcontract.

12.5. Contactgegevens van de verkoper: Miroslav Janku, e-mailadres info@capforwheel.eu.

In Praag op 27/07/2022