VILKÅR OG BETINGELSER

handelsselskab Miroslav Janku

med registreret kontor på Chudenicka 1059/30, Prag - Hostivar, 10200

identifikationsnummer: 01363166

En fysisk person, der driver virksomhed efter handelsloven


for salg af varer gennem netbutikken placeret på internetadressen capforwheel.eu


1. INDLEDENDE BESTEMMELSER

1.1. Disse vilkår og betingelser (herefter benævnt " vilkår og betingelser ") for handelsvirksomheden Miroslav Janku, med registreret kontor på Chudenicka 1059/30, Prag - Hostivar, 10200, identifikationsnummer: 01363166, Fysisk person, der driver forretning i henhold til handelsloven, (herefter benævnt " sælgeren ") er reguleret i overensstemmelse med bestemmelserne i § 1751 1, i lov nr. 89/2012 Coll., Civil Code, som ændret (i det følgende benævnt "Civil Code") gensidige rettigheder og forpligtelser for de kontraherende parter, der opstår i forbindelse med eller på grundlag af en købsaftale (herefter benævnt benævnt " købskontrakt "), der er indgået mellem sælger og en anden fysisk person (i det følgende benævnt " køber") gennem sælgers netbutik. Onlinebutikken drives af sælgeren på en hjemmeside placeret på internetadressen capforwheel.eu (i det følgende benævnt " hjemmesiden ") gennem webstedets grænseflade (herefter benævnt " butikkens webgrænseflade ").

1.2. Betingelserne gælder ikke i tilfælde, hvor den, der påtænker at købe varer hos sælger, er en juridisk person eller en person, der ved varebestilling optræder som led i sin erhvervsvirksomhed eller som led i sit selvstændige erhverv.

1.3. Bestemmelser, der afviger fra betingelserne, kan forhandles i købskontrakten. Afvigende bestemmelser i købskontrakten har forrang for bestemmelserne i handelsbetingelserne.

1.4. Vilkår og betingelser er en integreret del af købsaftalen. Købekontrakten og vilkår og betingelser er udfærdiget på tjekkisk. Købekontrakten kan indgås på tjekkisk.

1.5. Ordlyden af ​​forretningsbetingelserne kan ændres eller suppleres af sælger. Denne bestemmelse påvirker ikke de rettigheder og forpligtelser, der opstår i den gældende periode for den tidligere version af vilkårene og betingelserne.

2. BRUGERKONTO

2.1. Baseret på købers registrering på hjemmesiden kan køber få adgang til sin brugerflade. Køber kan bestille varer fra sin brugergrænseflade (herefter benævnt " brugerkonto "). Hvis butikkens webgrænseflade tillader det, kan køber også bestille varer uden registrering direkte fra butikkens webgrænseflade.

2.2. Ved tilmelding på hjemmesiden og ved bestilling af varer er køber forpligtet til at indtaste alle data korrekt og sandfærdigt. Køber er forpligtet til at opdatere de data, der er angivet på brugerkontoen i tilfælde af enhver ændring. De data, som køber har angivet i brugerkontoen og ved bestilling af varer, anses for korrekte af sælger.

2.3. Adgang til brugerkontoen er sikret med et brugernavn og en adgangskode. Køber er forpligtet til at opretholde fortrolighed vedrørende de oplysninger, der er nødvendige for at få adgang til hans brugerkonto.

2.4. Køber er ikke autoriseret til at tillade tredjemands brug af brugerkontoen.

2.5. Sælger kan annullere brugerkontoen, især hvis køber ikke bruger sin brugerkonto i mere end 2 år, eller hvis køber misligholder sine forpligtelser i henhold til købskontrakten (herunder vilkår og betingelser).

2.6. Køber anerkender, at brugerkontoen muligvis ikke er tilgængelig løbende, især med hensyn til nødvendig vedligeholdelse af sælgers hardware- og softwareudstyr, eller nødvendig vedligeholdelse af hardware- og softwareudstyr fra tredjeparter.

3. INDGIVELSE AF KØBEAFTALEN

3.1. Al præsentation af varer placeret i butikkens webgrænseflade er af informativ karakter, og sælgeren er ikke forpligtet til at indgå en købsaftale vedrørende disse varer. Bestemmelserne i § 1732, stk. 2 i den civile lovbog finder ikke anvendelse.

3.2. Butikkens webgrænseflade indeholder information om varerne, herunder priserne på de enkelte varer og omkostningerne ved returnering af varerne, såfremt disse varer i sagens natur ikke kan returneres ad sædvanlig postvej. Priserne på varer er angivet inklusive moms og alle relaterede gebyrer. Priserne på varer forbliver gyldige i det tidsrum, de vises i butikkens webgrænseflade. Denne bestemmelse begrænser ikke sælgers mulighed for at indgå en købsaftale på individuelt aftalte betingelser.

3.3. Butikkens webgrænseflade indeholder også information om omkostningerne forbundet med emballering og levering af varerne. Oplysningerne om omkostningerne forbundet med emballering og levering af varerne, der er anført i butikkens webgrænseflade, er kun gyldige i tilfælde, hvor varerne leveres inden for Tjekkiets område.

3.4. For at bestille varer udfylder køber bestillingsformularen i butikkens webgrænseflade. Bestillingsformularen indeholder hovedsageligt oplysninger om:

3.4.1. bestilte varer (de bestilte varer "lægges" af køber i den elektroniske indkøbskurv på butikkens webgrænseflade),

3.4.2. betalingsmåde for varernes købspris, oplysninger om den påkrævede leveringsmåde for de bestilte varer og

3.4.3. oplysninger om omkostningerne forbundet med leveringen af ​​varerne (i det følgende under ét benævnt " ordren ").

3.5. Inden ordren sendes til sælger, har køber ret til at kontrollere og ændre de data, som køber har indtastet i ordren, under hensyntagen til købers mulighed for at finde ud af og rette fejl, der er opstået ved indtastning af data i ordren. Køber sender ordren til sælger ved at klikke på knappen "Fuldfør ordre". De data, der er anført i den rækkefølge, de anses for at være korrekte af sælgeren. Umiddelbart efter modtagelse af ordren vil sælger bekræfte denne kvittering over for køber via e-mail, til købers e-mailadresse angivet i brugerkontoen eller i bestillingen (herefter benævnt " køberens e-mailadresse "). .

3.6. Sælger er altid berettiget til, afhængig af ordrens art (varemængde, indkøbspris, anslåede forsendelsesomkostninger), at anmode køber om yderligere bekræftelse af ordren (f.eks. skriftligt eller telefonisk).

3.7. Kontraktforholdet mellem sælger og køber etableres ved levering af accept af ordren (accept), som af sælger sendes til køber via e-mail, til købers e-mailadresse.

3.8. Køber indvilliger i at anvende fjernkommunikationsmidler ved indgåelse af købskontrakten. De omkostninger, som køber afholder ved brug af kommunikationsmidler på afstand i forbindelse med indgåelse af købsaftalen (udgifter til internetforbindelse, omkostninger til telefonsamtaler) betales af køber selv, og disse omkostninger afviger ikke fra de grundlæggende sats.

4. VAREPRIS OG BETALINGSBETINGELSER

4.1. Køber kan betale varens pris og eventuelle omkostninger forbundet med leveringen af ​​varen i henhold til købskontrakten til sælger på følgende måder:

kontant ved levering på det sted, der er angivet af køberen i ordren;
ved ikke-kontant overførsel til sælgers konto nr. 2100390316/2010, der føres hos virksomheden Fio banka as, (i det følgende benævnt " sælgers konto ");
kontantløs gennem Comgate betalingssystem ;
kontantløs med betalingskort.

4.2. Sammen med købesummen er køber også forpligtet til at betale sælger omkostningerne forbundet med emballering og levering af varen med det aftalte beløb. Medmindre andet udtrykkeligt er anført, omfatter købesummen også omkostninger forbundet med leveringen af ​​varerne.

4.3. Sælger kræver ikke depositum eller anden lignende betaling fra køber. Dette påvirker ikke bestemmelserne i artikel 4.6 i vilkårene og betingelserne vedrørende forpligtelsen til at betale købsprisen for varerne på forhånd.

4.4. Ved kontant betaling eller efterkrav betales købesummen ved varens modtagelse. Ved ikke-kontant betaling forfalder købesummen senest 14 dage efter købekontraktens indgåelse.

4.5. Ved ikke-kontant betaling er køber forpligtet til at betale varens købspris sammen med angivelse af det variable betalingssymbol. Ved ikke-kontant betaling er købers forpligtelse til at betale købesummen opfyldt, når det pågældende beløb er krediteret sælgers konto.

4.6. Sælger er berettiget til, især hvis køber ikke giver yderligere bekræftelse af ordren (artikel 3.6), at kræve betaling af hele købesummen, inden varen sendes til køber. Bestemmelserne i § 2119, stk. 1 i den civile lovbog finder ikke anvendelse.

4.7. Eventuelle rabatter på prisen på varer leveret af sælger til køber kan ikke kombineres med hinanden.

4.8. Såfremt det er sædvanligt i erhvervsmæssig handel, eller er det fastsat i almindeligt bindende lovbestemmelser, udsteder sælger et skattedokument - en faktura - til køber vedrørende betalinger foretaget på grundlag af købekontrakten. Sælger Miroslav Janku er momsyder. Skattedokument – ​​sælger udsteder fakturaen til køber efter betaling af varens pris og sender den i elektronisk form til købers e-mailadresse.

4.9. Sælger er i henhold til Køberegistreringsloven forpligtet til at udstede en kvittering til køber. Samtidig er han forpligtet til at registrere de modtagne salg hos skatteadministratoren online; i tilfælde af en teknisk fejl, så senest inden for 48 timer.

5. FORTRYDELSE FRA KØBEAFTALEN

5.1. Køber anerkender, at det i henhold til bestemmelserne i § 1837 i Civil Code ikke er muligt at fortryde bl.a. en købekontrakt om levering af varer, der er ændret efter købers ønske eller for dennes ønsker. person, fra en købsaftale om levering af varer, der er genstand for hurtig forringelse, samt varer, som var uigenkaldeligt blandet med andre varer efter levering, fra købekontrakten om levering af varer i lukket emballage, som forbrugeren fjernede fra emballagen og af hygiejniske årsager ikke kan returneres, og fra købskontrakten for levering af en lyd- eller videooptagelse eller et computerprogram, hvis han har overtrådt deres originale emballage.

5.2. Hvis der ikke er tale om et tilfælde nævnt i betingelsernes artikel 5.1 eller et andet tilfælde, hvor det ikke er muligt at fortryde købekontrakten, har køber ret til at fortryde købekontrakten i henhold til § 1829, stk. civilloven, inden for fjorten (14 ) dage fra accept af varerne, mens hvis emnet for købsaftalen er flere typer varer eller levering af flere dele, løber denne frist fra dagen for accept af den sidste levering af gods. Fortrydelse af købskontrakten skal sendes til sælger inden for den frist, der er angivet i forrige punktum. For at fortryde købskontrakten kan køber bruge den af ​​sælger udleverede prøveformular, som udgør et bilag til vilkårene og betingelserne. Fortrydelse af købskontrakten kan af køber sendes til blandt andet adressen på sælgers forretningssted eller sælgers e-mailadresse info@capforwheel.eu .

5.3. I tilfælde af tilbagetrækning fra købskontrakten i henhold til artikel 5.2 i vilkårene og betingelserne, annulleres købskontrakten fra begyndelsen. Varerne skal returneres af køber til sælger inden fjorten (14) dage efter levering af fortrydelsesretten fra købskontrakten til sælger. Hvis køber fortryder købekontrakten, afholder køber omkostningerne forbundet med at returnere varen til sælger, selvom varen på grund af deres art ikke kan returneres ad sædvanlig postvej.

5.4. I tilfælde af tilbagetrækning fra købskontrakten i henhold til artikel 5.2 i vilkårene og betingelserne, vil sælger returnere de midler, som er modtaget fra køberen inden fjorten (14) dage efter køberens fortrydelse af købskontrakten, på samme måde som sælger modtog dem fra køber. Sælger er endvidere berettiget til at tilbagebetale den af ​​køber afgivne ydelse, når varen returneres af køber eller på anden måde, såfremt køber er indforstået hermed, og køber ikke påføres yderligere omkostninger. Hvis køber fortryder købekontrakten, er sælger ikke forpligtet til at tilbagelevere de modtagne midler til køber, før køber returnerer varen til ham eller beviser, at han har sendt varen til sælger.

5.5. Sælger er berettiget til ensidigt at modregne krav om betaling af skade på varen i købers krav om tilbagebetaling af købesummen.

5.6. I tilfælde, hvor køberen har ret til at fortryde købekontrakten i overensstemmelse med § 1829, stk. 1, i Civil Code, er sælgeren også berettiget til at fortryde købekontrakten til enhver tid indtil tidspunktet for accept af varen af køber. I så fald vil sælger uden unødig forsinkelse returnere købesummen til køber uden kontanter til den af ​​køber anviste konto.

5.7. Hvis der gives en gave til køberen sammen med varen, indgås gaveaftalen mellem sælger og køber med den fratrædelsesbetingelse, at såfremt køber fortryder købekontrakten, ophører gaveaftalen vedrørende en sådan gave med at være gældende og køber er forpligtet til at returnere varen til sælger sammen med gave.

6. BEfordring OG LEVERING AF VARER

6.1. I tilfælde af, at transportformen er kontraheret på baggrund af særlig anmodning fra køber, afholder køber risikoen og eventuelle meromkostninger forbundet med denne transportform.

6.2. Såfremt sælger ifølge købskontrakten er forpligtet til at levere varen til det af køber angivne sted i bestillingen, er køber forpligtet til at overtage varen ved levering.

6.3. Hvis det af årsager fra købers side er nødvendigt at levere varen gentagne gange eller på anden måde end angivet i bestillingen, er køber forpligtet til at betale omkostningerne forbundet med gentagen levering af varen, eller omkostninger forbundet med en anden leveringsmetode.

6.4. Ved overtagelse af varerne fra transportøren er køber forpligtet til at kontrollere integriteten af ​​varens emballage og i tilfælde af mangler straks at underrette transportøren. I tilfælde af en overtrædelse af emballagen, der indikerer en uautoriseret indtrængen i forsendelsen, behøver køber ikke at acceptere forsendelsen fra fragtføreren.

6.5. Yderligere rettigheder og forpligtelser for parterne under transport af varer kan være reguleret af sælgers særlige leveringsbetingelser, hvis de er udstedt af sælger.

7. RETTIGHEDER FRA DEFEKT YDELSE

7.1. De kontraherende parters rettigheder og forpligtelser med hensyn til rettigheder fra mangelfuld udførelse er reguleret af de relevante generelt bindende lovbestemmelser (især bestemmelserne i § 1914 til 1925, § 2099 til 2117 og § 2161 til 2174 i Civil Code og lov nr. 634/1992 Coll., om forbrugerbeskyttelse, som ændret).

7.2. Sælger er ansvarlig over for køber for, at varen er fejlfri ved modtagelsen. Især er sælger ansvarlig over for køber, at på det tidspunkt, hvor køber overtog varen:

7.2.1. varerne har de af parterne aftalte egenskaber, og i mangel af enighed har de de egenskaber, som sælger eller producent har beskrevet, eller som køber forventede med hensyn til varens art og på baggrund af annonceringen udført af dem,

7.2.2. varerne er egnede til det formål, som sælger angiver til deres anvendelse, eller til hvilke varer af denne type sædvanligvis anvendes,

7.2.3. varens kvalitet eller design svarer til den aftalte prøve eller model, hvis kvaliteten eller designet er bestemt i henhold til den kontraherede prøve eller model,

7.2.4. er varen i den tilsvarende mængde, mål eller vægt og

7.2.5. varerne opfylder kravene i lovbestemmelser.

7.3. Bestemmelserne i punkt 7.2 i vilkårene og betingelserne gælder ikke for varer solgt til en lavere pris til en mangel, for hvilken der er aftalt en lavere pris, for slitage af varerne forårsaget af dets sædvanlige brug, i tilfælde af brugte varer til en mangel svarende til den grad af brug eller slid, som varen havde på tidspunktet for modtagelse hos køber, eller hvis det følger af varens beskaffenhed.

7.4. Hvis en mangel viser sig inden for seks måneder efter modtagelsen, anses det for, at varen allerede var defekt ved modtagelsen. Køber er berettiget til at udøve retten fra en mangel, der opstår ved forbrugsvaren, inden for 24 måneder efter modtagelsen.

7.5. Rettigheder ved mangelfuld ydelse udøves af køber på adressen på sælgers forretningssted, hvor accept af reklamationen er mulig for så vidt angår sortimentet af solgte varer, eventuelt også på hjemsted eller forretningssted.

7.6. Yderligere rettigheder og forpligtelser for parterne i forbindelse med sælgers ansvar for mangler kan være reguleret af sælgers reklamationsprocedure.

8. ANDRE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER FOR DE KONTRAHERENDE PARTER

8.1. Køber erhverver ejendomsretten til varerne ved at betale den fulde købesum for varen.

8.2. I forhold til køber er sælger ikke bundet af nogen adfærdskodeks i henhold til bestemmelserne i § 1826, stk. e) i den civile lovbog.

8.3. Sælger håndterer forbrugerklager via e-mailadressen info@capforwheel.eu. Sælger sender information om håndtering af købers klage til købers e-mailadresse.

8.4. Udenretslig bilæggelse af forbrugertvister, der opstår i forbindelse med købskontrakten, er ansvaret for den tjekkiske handelsinspektion, med registreret kontor på Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, ID-nummer: 000 20 869, internetadresse: https: //adr.coi.cz/cs. Online tvistbilæggelsesplatformen på http://ec.europa.eu/consumers/odr kan bruges til at løse tvister mellem sælger og køber i forbindelse med købskontrakten.

8.5. Det Europæiske Forbrugercenter Tjekkiet, med registreret kontor på Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, internetadresse: http://www.evropskyspotrebitel.cz er kontaktpunktet i henhold til forordning (EU) nr. 524/2013 af Europa-Parlamentet og Rådet af 21. maj 2013 om online forbrugertvistbilæggelse og ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (forordning om online forbrugertvistbilæggelse).

8.6. Sælger er bemyndiget til at sælge varer på grundlag af en handelstilladelse. Handelsinspektionen udføres af det relevante handelskontor inden for dets jurisdiktion. Kontoret for Persondatabeskyttelse fører tilsyn med området for persondatabeskyttelse. Den tjekkiske handelsinspektion fører i et defineret omfang blandt andet tilsyn med overholdelse af lov nr. 634/1992 Coll., om forbrugerbeskyttelse, som ændret.

8.7. Køber påtager sig herved risikoen for en ændring i forhold i den i § 1765, stk.

9. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

9.1. Din forpligtelse til at give oplysninger til køberen i overensstemmelse med artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne data og om ophævelsen af ​​direktiv 95/46/EF (generel databeskyttelsesforordning) (herefter benævnt "GDPR-forordningen") vedrørende behandlingen af ​​køberens personoplysninger med henblik på opfyldelse af købskontrakten med henblik på at forhandle denne kontrakt og med henblik på opfyldelse af sælgers offentlige forpligtelser opfylder sælger dem ved hjælp af et særligt dokument.

10. SENDELSE AF KOMMERCIELLE MEDDELELSER OG OPBEVARING AF COOKIES

10.1. Køber accepterer at sende oplysninger relateret til sælgers varer, tjenester eller virksomhed til købers e-mailadresse og accepterer endvidere, at sælger sender kommercielle beskeder til købers e-mailadresse. Sælger opfylder sin informationsforpligtelse over for køber i henhold til artikel 13 i GDPR-forordningen vedrørende behandling af købers personoplysninger med det formål at sende forretningskommunikation gennem et særligt dokument.

10.2. Køber accepterer opbevaring af såkaldte cookies på sin computer. I tilfælde af, at det er muligt at foretage et køb på hjemmesiden og opfylde sælgers forpligtelser i henhold til købskontrakten, uden at såkaldte cookies gemmes på købers computer, kan køber til enhver tid tilbagekalde samtykket efter foregående punktum.

11. LEVERING

11.1. Køber kan leveres til købers e-mailadresse.

11.2. Meddelelser, hvis accept er afslået af adressaten, som ikke er afhentet inden for opbevaringsperioden, eller som er returneret som ikke-leverbare, anses også for leveret.

11.3. Aftaleparterne kan levere regelmæssig korrespondance til hinanden via e-mail, til den e-mailadresse, der er angivet i købers brugerkonto eller angivet af køber i bestillingen, eller til den adresse, der er angivet på sælgers hjemmeside.

12. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

12.1. Hvis forholdet etableret i købskontrakten indeholder et internationalt (udenlandsk) element, er parterne enige om, at forholdet er underlagt tjekkisk lov. Ved lovvalg efter foregående pkt. fratages køber, der er forbruger, ikke den beskyttelse, som retsordenens bestemmelser giver, og som det ikke er muligt at fravige kontraktligt, og som i mangel af valget 1 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lov om kontraktlige forpligtelser (Rom I) ).

12.2. Hvis en bestemmelse i vilkårene og betingelserne er ugyldige eller ineffektive, eller bliver det, vil den ugyldige bestemmelse blive erstattet af en bestemmelse, hvis betydning er så tæt som muligt på den ugyldige bestemmelse. Ugyldigheden eller ineffektiviteten af ​​en bestemmelse påvirker ikke gyldigheden af ​​de andre bestemmelser.

12.3. Købekontrakten, herunder vilkår og betingelser, arkiveres af sælger i elektronisk form og er ikke tilgængelig.

12.4. Bilaget til vilkårene og betingelserne består af en prøveformular til fortrydelse af købskontrakten.

12.5. Sælgers kontaktoplysninger : Miroslav Janku, e-mailadresse info@capforwheel.eu.

I Prag den 27/07/2022