ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

εμπορική εταιρεία Miroslav Janku

με έδρα στη Chudenicka 1059/30, Prague - Hostivar, 10200

Αριθμός Ταυτότητας: 01363166

Φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τον νόμο περί εμπορίου


για την πώληση εμπορευμάτων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση capforwheel.eu


1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.1. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις (εφεξής «οι όροι και προϋποθέσεις ») της εμπορικής εταιρείας Miroslav Janku, με έδρα στη Chudenicka 1059/30, Prague - Hostivar, 10200, αριθμός αναγνώρισης: 01363166, Φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σύμφωνα με τον νόμο περί εμπορίου, (εφεξής «ο πωλητής ») ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της § 1751 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. αναφέρεται ως « σύμβαση αγοράς ») που συνάπτεται μεταξύ του πωλητή και άλλου φυσικού προσώπου (εφεξής « αγοραστής »") μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του πωλητή. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί από τον πωλητή σε ιστότοπο που βρίσκεται στη διεύθυνση internet capforwheel.eu, (εφεξής «ο ιστότοπος »), μέσω της διεπαφής του ιστότοπου (εφεξής « διεπαφή ιστού καταστήματος »).

1.2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις δεν ισχύουν για περιπτώσεις όπου το πρόσωπο που σκοπεύει να αγοράσει αγαθά από τον πωλητή είναι νομικό πρόσωπο ή πρόσωπο που κατά την παραγγελία αγαθών ενεργεί ως μέρος της επιχειρηματικής του δραστηριότητας ή ως μέρος του ανεξάρτητου επαγγέλματός του.

1.3. Οι διατάξεις που αποκλίνουν από τους όρους και τις προϋποθέσεις μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη σύμβαση αγοράς. Οι παρεκκλίνουσες διατάξεις στη σύμβαση αγοράς υπερισχύουν των διατάξεων των όρων και προϋποθέσεων.

1.4. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αγοράς. Το συμβόλαιο αγοράς και οι όροι και οι προϋποθέσεις συντάσσονται στην τσεχική γλώσσα. Η σύμβαση αγοράς μπορεί να συναφθεί στην τσεχική γλώσσα.

1.5. Η διατύπωση των όρων και προϋποθέσεων μπορεί να αλλάξει ή να συμπληρωθεί από τον πωλητή. Αυτή η διάταξη δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την περίοδο ισχύος της προηγούμενης έκδοσης των όρων και προϋποθέσεων.

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

2.1. Με βάση την εγγραφή του αγοραστή στον ιστότοπο, ο αγοραστής μπορεί να έχει πρόσβαση στη διεπαφή χρήστη του. Ο αγοραστής μπορεί να παραγγείλει αγαθά από τη διεπαφή χρήστη του (εφεξής « λογαριασμός χρήστη »). Εάν το επιτρέπει το web interface του καταστήματος, ο αγοραστής μπορεί επίσης να παραγγείλει προϊόντα χωρίς εγγραφή απευθείας από το web interface του καταστήματος.

2.2. Κατά την εγγραφή στον ιστότοπο και κατά την παραγγελία αγαθών, ο αγοραστής υποχρεούται να εισάγει όλα τα δεδομένα σωστά και αληθή. Ο αγοραστής υποχρεούται να ενημερώσει τα δεδομένα που καθορίζονται στο λογαριασμό χρήστη σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής. Τα δεδομένα που παρέχονται από τον αγοραστή στον λογαριασμό χρήστη και κατά την παραγγελία αγαθών θεωρούνται σωστά από τον πωλητή.

2.3. Η πρόσβαση στον λογαριασμό χρήστη διασφαλίζεται με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Ο αγοραστής υποχρεούται να τηρεί το απόρρητο σχετικά με τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση στον λογαριασμό χρήστη του.

2.4. Ο αγοραστής δεν είναι εξουσιοδοτημένος να επιτρέπει τη χρήση του λογαριασμού χρήστη από τρίτους.

2.5. Ο πωλητής μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό χρήστη, ειδικά εάν ο αγοραστής δεν χρησιμοποιεί τον λογαριασμό χρήστη του για περισσότερα από 2 χρόνια ή εάν ο αγοραστής παραβιάζει τις υποχρεώσεις του βάσει της σύμβασης αγοράς (συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων).

2.6. Ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι ο λογαριασμός χρήστη ενδέχεται να μην είναι συνεχώς διαθέσιμος, ειδικά όσον αφορά την απαραίτητη συντήρηση του εξοπλισμού υλικού και λογισμικού του πωλητή, ή απαραίτητη συντήρηση εξοπλισμού υλικού και λογισμικού τρίτων.

3. ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

3.1. Όλη η παρουσίαση των εμπορευμάτων που τοποθετούνται στη διεπαφή ιστού του καταστήματος έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και ο πωλητής δεν υποχρεούται να συνάψει σύμβαση αγοράς σχετικά με αυτά τα αγαθά. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1732, παράγραφος 2 του Αστικού Κώδικα.

3.2. Η διαδικτυακή διεπαφή του καταστήματος περιέχει πληροφορίες για τα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των μεμονωμένων αγαθών και του κόστους επιστροφής των αγαθών, εάν αυτά τα αγαθά δεν μπορούν από τη φύση τους να επιστραφούν με τη συνήθη ταχυδρομική διαδρομή. Οι τιμές των αγαθών αναγράφονται συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας και όλων των σχετικών τελών. Οι τιμές των εμπορευμάτων παραμένουν σε ισχύ για όσο χρόνο εμφανίζονται στο web interface του καταστήματος. Αυτή η διάταξη δεν περιορίζει τη δυνατότητα του πωλητή να συνάψει σύμβαση αγοράς υπό μεμονωμένα συμφωνημένους όρους.

3.3. Η διαδικτυακή διεπαφή του καταστήματος περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με το κόστος που σχετίζεται με τη συσκευασία και την παράδοση των εμπορευμάτων. Οι πληροφορίες σχετικά με το κόστος που σχετίζεται με τη συσκευασία και την παράδοση των αγαθών που αναφέρονται στη διεπαφή ιστού του καταστήματος ισχύουν μόνο σε περιπτώσεις όπου τα αγαθά παραδίδονται εντός της επικράτειας της Τσεχικής Δημοκρατίας.

3.4. Για να παραγγείλει προϊόντα, ο αγοραστής συμπληρώνει τη φόρμα παραγγελίας στο web interface του καταστήματος. Η φόρμα παραγγελίας περιέχει κυρίως πληροφορίες σχετικά με:

3.4.1. παραγγελθέντα αγαθά (τα παραγγελθέντα αγαθά «μπαίνουν» από τον αγοραστή στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών της διαδικτυακής διεπαφής του καταστήματος),

3.4.2. τρόπος πληρωμής της τιμής αγοράς των εμπορευμάτων, πληροφορίες για τον απαιτούμενο τρόπο παράδοσης των παραγγελθέντων αγαθών και

3.4.3. πληροφορίες σχετικά με το κόστος που σχετίζεται με την παράδοση των αγαθών (εφεξής καλούμενες συλλογικά ως " παραγγελία ").

3.5. Πριν από την αποστολή της παραγγελίας στον πωλητή, επιτρέπεται στον αγοραστή να ελέγξει και να αλλάξει τα δεδομένα που έχει εισαγάγει ο αγοραστής στην παραγγελία, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα του αγοραστή να ανακαλύψει και να διορθώσει τα λάθη που προέκυψαν κατά την εισαγωγή δεδομένων στην παραγγελία. Ο αγοραστής στέλνει την παραγγελία στον πωλητή κάνοντας κλικ στο κουμπί "Ολοκλήρωση παραγγελίας". Τα δεδομένα που αναφέρονται με τη σειρά που κρίνονται σωστά από τον πωλητή. Αμέσως μετά την παραλαβή της παραγγελίας, ο πωλητής θα επιβεβαιώσει αυτήν την απόδειξη στον αγοραστή μέσω e-mail, στη διεύθυνση e-mail του αγοραστή που καθορίζεται στο λογαριασμό χρήστη ή στην παραγγελία (εφεξής « η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή ») .

3.6. Ο πωλητής δικαιούται πάντα, ανάλογα με τη φύση της παραγγελίας (ποσότητα εμπορευμάτων, τιμή αγοράς, εκτιμώμενο κόστος αποστολής), να ζητήσει από τον αγοραστή πρόσθετη επιβεβαίωση της παραγγελίας (για παράδειγμα, γραπτή ή τηλεφωνικά).

3.7. Η συμβατική σχέση μεταξύ πωλητή και αγοραστή εδραιώνεται με την παράδοση της αποδοχής της παραγγελίας (αποδοχή), η οποία αποστέλλεται από τον πωλητή στον αγοραστή μέσω e-mail, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή.

3.8. Ο αγοραστής συμφωνεί να χρησιμοποιήσει απομακρυσμένα μέσα επικοινωνίας κατά τη σύναψη της σύμβασης αγοράς. Τα έξοδα που επιβαρύνουν τον αγοραστή κατά τη χρήση μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως σε σχέση με τη σύναψη της σύμβασης αγοράς (κόστος σύνδεσης στο Διαδίκτυο, κόστος τηλεφωνικών κλήσεων) καταβάλλονται από τον ίδιο τον αγοραστή και τα έξοδα αυτά δεν διαφέρουν από τα βασικά τιμή.

4. ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

4.1. Ο αγοραστής μπορεί να πληρώσει την τιμή των αγαθών και τυχόν έξοδα που σχετίζονται με την παράδοση των αγαθών σύμφωνα με τη σύμβαση αγοράς στον πωλητή με τους ακόλουθους τρόπους:

με αντικαταβολή στον τόπο που καθορίζεται από τον αγοραστή στην παραγγελία.
με έμβασμα χωρίς μετρητά στον λογαριασμό του πωλητή υπ' αρ .
χωρίς μετρητά μέσω του συστήματος πληρωμών Comgate .
χωρίς μετρητά με κάρτα πληρωμής.

4.2. Μαζί με την τιμή αγοράς, ο αγοραστής υποχρεούται επίσης να καταβάλει στον πωλητή τα έξοδα που σχετίζονται με τη συσκευασία και την παράδοση των εμπορευμάτων στο συμφωνημένο ποσό. Εκτός εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά, η τιμή αγοράς περιλαμβάνει επίσης τα έξοδα που σχετίζονται με την παράδοση των αγαθών.

4.3. Ο πωλητής δεν απαιτεί κατάθεση ή άλλη παρόμοια πληρωμή από τον αγοραστή. Αυτό δεν επηρεάζει τις διατάξεις του Άρθρου 4.6 των Όρων και Προϋποθέσεων σχετικά με την υποχρέωση προκαταβολής της τιμής αγοράς των αγαθών.

4.4. Σε περίπτωση πληρωμής με μετρητά ή με αντικαταβολή, η τιμή αγοράς καταβάλλεται κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων. Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, το τίμημα αγοράς καταβάλλεται εντός 14 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης αγοράς.

4.5. Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει την τιμή αγοράς των αγαθών μαζί με την ένδειξη του συμβόλου μεταβλητής πληρωμής. Στην περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, η υποχρέωση του αγοραστή να καταβάλει το τίμημα αγοράς εκπληρώνεται όταν το σχετικό ποσό πιστωθεί στον λογαριασμό του πωλητή.

4.6. Ο πωλητής δικαιούται, ειδικά εάν ο αγοραστής δεν παρέχει πρόσθετη επιβεβαίωση της παραγγελίας (άρθρο 3.6), να απαιτήσει την πληρωμή ολόκληρου του τιμήματος αγοράς πριν στείλει τα αγαθά στον αγοραστή. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2119 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα.

4.7. Τυχόν εκπτώσεις στην τιμή των αγαθών που παρέχονται από τον πωλητή στον αγοραστή δεν μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους.

4.8. Εάν είθισται στις επιχειρηματικές συναλλαγές ή αν ορίζεται από γενικά δεσμευτικές νομικές ρυθμίσεις, ο πωλητής θα εκδώσει στον αγοραστή φορολογικό παραστατικό - τιμολόγιο - σχετικά με τις πληρωμές που έγιναν βάσει της σύμβασης αγοράς. Ο πωλητής Miroslav Janku είναι υπόχρεος φόρου προστιθέμενης αξίας. Φορολογικό έγγραφο – ο πωλητής εκδίδει το τιμολόγιο στον αγοραστή μετά την πληρωμή της τιμής των αγαθών και το αποστέλλει σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση e-mail του αγοραστή.

4.9. Σύμφωνα με τον νόμο περί εγγραφής πωλήσεων, ο πωλητής υποχρεούται να εκδώσει απόδειξη στον αγοραστή. Ταυτόχρονα, υποχρεούται να καταχωρεί ηλεκτρονικά τις ληφθείσες πωλήσεις στον φορολογικό διαχειριστή. σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, το αργότερο εντός 48 ωρών.

5. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

5.1. Ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 1837 ΑΚ, δεν είναι δυνατή η υπαναχώρηση, μεταξύ άλλων, από σύμβαση αγοράς για την προμήθεια αγαθών που τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις επιθυμίες του αγοραστή ή για πρόσωπο, από σύμβαση αγοράς για την προμήθεια αγαθών που υπόκεινται σε ταχεία φθορά, καθώς και αγαθών, τα οποία αναμειγνύονται ανεπανόρθωτα με άλλα αγαθά μετά την παράδοση, από τη σύμβαση αγοράς για την προμήθεια αγαθών σε κλειστή συσκευασία, την οποία ο καταναλωτής αφαίρεσε από τη συσκευασία και για λόγους υγιεινής δεν μπορεί να επιστραφεί και από το συμβόλαιο αγοράς για την προμήθεια ηχογράφησης ή βίντεο ή προγράμματος υπολογιστή, εάν παραβίασε την αρχική τους συσκευασία.

5.2. Εάν δεν πρόκειται για περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 5.1 των όρων και προϋποθέσεων ή για άλλη περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς σύμφωνα με την § 1829, παράγραφος 1 του του Αστικού Κώδικα, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή των αγαθών, ενώ αν το αντικείμενο της σύμβασης αγοράς είναι πολλά είδη αγαθών ή η παράδοση πολλών μερών, η προθεσμία αυτή αρχίζει από την ημέρα παραλαβής της τελευταίας παράδοσης εμπορεύματα. Η υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς πρέπει να αποσταλεί στον πωλητή εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην προηγούμενη πρόταση. Για να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς, ο αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει το δείγμα φόρμας που παρέχεται από τον πωλητή, το οποίο αποτελεί παράρτημα στους όρους και τις προϋποθέσεις. Η υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς μπορεί να αποσταλεί από τον αγοραστή, μεταξύ άλλων, στη διεύθυνση της έδρας του πωλητή ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πωλητή info@capforwheel.eu .

5.3. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 5.2 των όρων και προϋποθέσεων, η σύμβαση αγοράς ακυρώνεται από την αρχή. Τα εμπορεύματα πρέπει να επιστραφούν από τον αγοραστή στον πωλητή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση της υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς στον πωλητή. Εάν ο αγοραστής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς, ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα έξοδα που σχετίζονται με την επιστροφή των αγαθών στον πωλητή, ακόμη και αν τα αγαθά δεν μπορούν να επιστραφούν με τη συνήθη ταχυδρομική διαδρομή λόγω της φύσης τους.

5.4. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 5.2 των όρων και προϋποθέσεων, ο πωλητής θα επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε από τον αγοραστή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς από τον αγοραστή, με τον ίδιο τρόπο που ο πωλητής τα παρέλαβε από τον αγοραστή. Ο πωλητής δικαιούται επίσης να επιστρέψει την απόδοση που παρείχε ο αγοραστής όταν τα αγαθά επιστραφούν από τον αγοραστή ή με άλλο τρόπο, εάν ο αγοραστής συμφωνεί με αυτό και ο αγοραστής δεν επιβαρύνεται με πρόσθετα έξοδα. Εάν ο αγοραστής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς, ο πωλητής δεν είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα ληφθέντα χρήματα στον αγοραστή προτού ο αγοραστής επιστρέψει τα αγαθά σε αυτόν ή αποδείξει ότι έχει στείλει τα αγαθά στον πωλητή.

5.5. Ο πωλητής δικαιούται να συμψηφίσει μονομερώς την αξίωση για πληρωμή της ζημίας που προκλήθηκε στα αγαθά με την αξίωση του αγοραστή για επιστροφή του τιμήματος αγοράς.

5.6. Στις περιπτώσεις που ο αγοραστής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς σύμφωνα με το § 1829 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα, ο πωλητής δικαιούται επίσης να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς ανά πάσα στιγμή, μέχρι τη στιγμή της αποδοχής των αγαθών. από τον αγοραστή. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο πωλητής θα επιστρέψει την τιμή αγοράς στον αγοραστή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, χωρίς μετρητά στον λογαριασμό που έχει ορίσει ο αγοραστής.

5.7. Εάν παρασχεθεί δώρο στον αγοραστή μαζί με τα αγαθά, η σύμβαση δώρου μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή συνάπτεται με τον όρο απόλυσης ότι εάν ο αγοραστής αποχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς, η σύμβαση δώρου σχετικά με ένα τέτοιο δώρο παύει να ισχύει και ο αγοραστής υποχρεούται να επιστρέψει τα αγαθά στον πωλητή μαζί με το δώρο που δόθηκε.

6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

6.1. Σε περίπτωση που ο τρόπος μεταφοράς συνάπτεται βάσει ειδικού αιτήματος του αγοραστή, ο αγοραστής φέρει τον κίνδυνο και τυχόν πρόσθετα έξοδα που σχετίζονται με αυτόν τον τρόπο μεταφοράς.

6.2. Εάν, σύμφωνα με τη σύμβαση αγοράς, ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά στον τόπο που ορίζει ο αγοραστής στην παραγγελία, ο αγοραστής υποχρεούται να αναλάβει τα αγαθά κατά την παράδοση.

6.3. Εάν, για λόγους εκ μέρους του αγοραστή, είναι απαραίτητο να παραδοθούν τα αγαθά επανειλημμένα ή με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που καθορίζεται στην παραγγελία, ο αγοραστής υποχρεούται να πληρώσει τα έξοδα που σχετίζονται με την επανειλημμένη παράδοση των αγαθών, ή κόστος που σχετίζεται με άλλη μέθοδο παράδοσης.

6.4. Κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων από τον μεταφορέα, ο αγοραστής υποχρεούται να ελέγξει την ακεραιότητα της συσκευασίας των εμπορευμάτων και, σε περίπτωση οποιουδήποτε ελαττώματος, να ενημερώσει αμέσως τον μεταφορέα. Σε περίπτωση παραβίασης της συσκευασίας που υποδεικνύει μη εξουσιοδοτημένη εισβολή στην αποστολή, ο αγοραστής δεν χρειάζεται να αποδεχθεί την αποστολή από τον μεταφορέα.

6.5. Πρόσθετα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων μπορεί να ρυθμίζονται από τους ειδικούς όρους παράδοσης του πωλητή, εφόσον εκδίδονται από τον πωλητή.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

7.1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών σχετικά με δικαιώματα από πλημμελή εκτέλεση διέπονται από τις σχετικές γενικά δεσμευτικές νομικές ρυθμίσεις (ιδίως τις διατάξεις των § 1914 έως 1925, § 2099 έως 2117 και § 2161 έως 2174 ΑΚ και του νόμου αριθ. 634/1992 Συντ., για την προστασία των καταναλωτών, όπως τροποποιήθηκε).

7.2. Ο πωλητής είναι υπεύθυνος έναντι του αγοραστή ότι τα αγαθά είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα κατά την παραλαβή. Ειδικότερα, ο πωλητής είναι υπεύθυνος έναντι του αγοραστή ότι τη στιγμή που ο αγοραστής ανέλαβε τα εμπορεύματα:

7.2.1. τα αγαθά έχουν τις ιδιότητες που έχουν συμφωνηθεί από τα μέρη και, ελλείψει συμφωνίας, έχουν τις ιδιότητες που ο πωλητής ή ο κατασκευαστής περιέγραψε ή που περίμενε ο αγοραστής σε σχέση με τη φύση των αγαθών και με βάση τη διαφήμιση πραγματοποιούνται από αυτούς,

7.2.2. τα εμπορεύματα είναι κατάλληλα για τον σκοπό που δηλώνει ο πωλητής για τη χρήση τους ή για ποιους αγαθούς αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται συνήθως,

7.2.3. η ποιότητα ή ο σχεδιασμός των αγαθών αντιστοιχεί στο συμβατικό δείγμα ή μοντέλο, εάν η ποιότητα ή ο σχεδιασμός καθορίστηκε σύμφωνα με το συμβατικό δείγμα ή μοντέλο,

7.2.4. είναι τα εμπορεύματα στην αντίστοιχη ποσότητα, μέτρο ή βάρος και

7.2.5. τα αγαθά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των νομικών κανονισμών.

7.3. Οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7.2 των όρων και προϋποθέσεων δεν ισχύουν για αγαθά που πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή σε ελάττωμα για το οποίο έχει συμφωνηθεί χαμηλότερη τιμή, για τη φθορά των αγαθών που προκαλούνται από τη συνήθη χρήση τους, σε περίπτωση χρησιμοποιημένα εμπορεύματα με ελάττωμα που αντιστοιχεί στον βαθμό χρήσης ή φθοράς που είχαν τα εμπορεύματα κατά τη στιγμή της παραλαβής από τον αγοραστή ή εάν αυτό προκύπτει από τη φύση των εμπορευμάτων.

7.4. Εάν ένα ελάττωμα γίνει εμφανές εντός έξι μηνών από την παραλαβή, θεωρείται ότι τα εμπορεύματα ήταν ήδη ελαττωματικά κατά την παραλαβή. Ο αγοραστής δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα από ελάττωμα που προκύπτει στα καταναλωτικά αγαθά εντός είκοσι τεσσάρων μηνών από την παραλαβή του.

7.5. Τα δικαιώματα από πλημμελή εκτέλεση ασκούνται από τον αγοραστή στη διεύθυνση της έδρας του πωλητή, όπου είναι δυνατή η αποδοχή της καταγγελίας σχετικά με το εύρος των πωλούμενων προϊόντων, ενδεχομένως και στην έδρα ή τον τόπο της επιχείρησης.

7.6. Πρόσθετα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών που σχετίζονται με την ευθύνη του πωλητή για ελαττώματα μπορεί να ρυθμίζονται από τη διαδικασία καταγγελίας του πωλητή.

8. ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

8.1. Ο αγοραστής αποκτά την κυριότητα των αγαθών πληρώνοντας το πλήρες τίμημα αγοράς των αγαθών.

8.2. Σε σχέση με τον αγοραστή, ο πωλητής δεν δεσμεύεται από κανέναν κώδικα συμπεριφοράς κατά την έννοια των διατάξεων του § 1826 παράγραφος 1 επιστολή ε) του Αστικού Κώδικα.

8.3. Ο πωλητής χειρίζεται τα παράπονα των καταναλωτών μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@capforwheel.eu. Ο πωλητής θα στείλει πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό της καταγγελίας του αγοραστή στη διεύθυνση email του αγοραστή.

8.4. Η εξώδικη επίλυση καταναλωτικών διαφορών που προκύπτουν από τη σύμβαση αγοράς είναι ευθύνη της Τσεχικής Επιθεώρησης Εμπορίου, με έδρα στη διεύθυνση Štěpánská 567/15, 120 00 Πράγα 2, Αριθμός Ταυτότητας: 000 20 869, Διεύθυνση Διαδικτύου: https: //adr.coi.cz/cs. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών που βρίσκεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση διαφορών μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή από τη σύμβαση αγοράς.

8.5. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή της Τσεχίας, με έδρα στη διεύθυνση Štěpánská 567/15, 120 00 Πράγα 2, διεύθυνση Διαδικτύου: http://www.evropskyspotrebitel.cz είναι το σημείο επαφής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του Συμβουλίου της 21ης ​​Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

8.6. Ο πωλητής εξουσιοδοτείται να πωλεί αγαθά βάσει άδειας εμπορίου. Ο εμπορικός έλεγχος διενεργείται από το οικείο εμπορικό γραφείο της αρμοδιότητάς του. Το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ασκεί εποπτεία στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η Τσεχική Εμπορική Επιθεώρηση, σε καθορισμένο βαθμό, εποπτεύει, μεταξύ άλλων, τη συμμόρφωση με τον νόμο αριθ.

8.7. Ο αγοραστής αναλαμβάνει με το παρόν τον κίνδυνο αλλαγής των συνθηκών κατά την έννοια της § 1765, παράγραφος 2 του Αστικού Κώδικα.

9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

9.1. Η υποχρέωσή σας να παρέχετε πληροφορίες στον αγοραστή σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής «κανονισμός GDPR») που σχετίζεται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αγοραστή για τους σκοπούς της εκπλήρωσης της σύμβασης αγοράς, για τους σκοπούς της διαπραγμάτευσης αυτής σύμβαση και για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των δημοσίων υποχρεώσεων του πωλητή, ο πωλητής τις εκπληρώνει με ειδικό έγγραφο.

10. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ COOKIES

10.1. Ο αγοραστής συμφωνεί να στείλει πληροφορίες που σχετίζονται με τα αγαθά, τις υπηρεσίες ή την εταιρεία του πωλητή στη διεύθυνση e-mail του αγοραστή και επιπλέον συμφωνεί με την αποστολή εμπορικών μηνυμάτων από τον πωλητή στη διεύθυνση e-mail του αγοραστή. Ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωση ενημέρωσης έναντι του αγοραστή σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού GDPR σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αγοραστή με σκοπό την αποστολή επιχειρηματικών επικοινωνιών μέσω ειδικού εγγράφου.

10.2. Ο αγοραστής συμφωνεί με την αποθήκευση των λεγόμενων cookies στον υπολογιστή του. Σε περίπτωση που είναι δυνατή η πραγματοποίηση μιας αγοράς στον ιστότοπο και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πωλητή από τη σύμβαση αγοράς χωρίς τα λεγόμενα cookies να αποθηκεύονται στον υπολογιστή του αγοραστή, ο αγοραστής μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεση σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση ανά πάσα στιγμή.

11. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

11.1. Ο αγοραστής μπορεί να παραδοθεί στη διεύθυνση email του αγοραστή.

11.2. Ειδοποιήσεις των οποίων η αποδοχή απορρίφθηκε από τον παραλήπτη, οι οποίες δεν παραλήφθηκαν εντός της περιόδου αποθήκευσης ή επιστράφηκαν ως μη παραδοτέες θεωρούνται επίσης παραδοτέες.

11.3. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να παραδίδουν τακτική αλληλογραφία μεταξύ τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στον λογαριασμό χρήστη του αγοραστή ή καθορίζεται από τον αγοραστή στην παραγγελία, ή στη διεύθυνση που αναφέρεται στον ιστότοπο του πωλητή.

12. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

12.1. Εάν η σχέση που δημιουργείται από τη σύμβαση αγοράς περιέχει ένα διεθνές (ξένο) στοιχείο, τότε τα μέρη συμφωνούν ότι η σχέση διέπεται από το τσεχικό δίκαιο. Επιλέγοντας το νόμο σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση, ο αγοραστής που είναι καταναλωτής δεν στερείται της προστασίας που παρέχουν οι διατάξεις της έννομης τάξης, από την οποία δεν είναι δυνατή η απόκλιση συμβατικά και η οποία, ελλείψει επιλογής 593/2008 της 17ης Ιουνίου 2008 για το δίκαιο που διέπει τις συμβατικές ενοχές (Ρώμη I ).

12.2. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των όρων και προϋποθέσεων είναι άκυρη ή αναποτελεσματική, ή καταστεί άκυρη, η άκυρη διάταξη θα αντικατασταθεί από μια διάταξη της οποίας η έννοια είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερη στη μη έγκυρη διάταξη. Η ακυρότητα ή η αναποτελεσματικότητα μιας διάταξης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των άλλων διατάξεων.

12.3. Το συμβόλαιο αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων, αρχειοθετείται από τον πωλητή σε ηλεκτρονική μορφή και δεν είναι προσβάσιμο.

12.4. Το παράρτημα των όρων και προϋποθέσεων αποτελείται από ένα δείγμα φόρμας για την υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς.

12.5. Στοιχεία επικοινωνίας του πωλητή: Miroslav Janku, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@capforwheel.eu.

Στην Πράγα στις 27/07/2022