Συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (GDPR)

 

 1. Βασική διάταξη

 

 1. Με το παρόν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας στην εταιρεία Miroslav Janku, ID: 01363166, έδρα, Chudenicka 1059/30, Prague - Hostivar, 10200 (στο εξής: " Διαχειριστής "), να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής « Κανονισμός GDPR ») για την επεξεργασία των ακόλουθων προσωπικά δεδομένα.

 

 

 1. Κατηγορία και είδος επεξεργασμένων δεδομένων

 

 1. Όνομα και επώνυμο, διεύθυνση email, επωνυμία εταιρείας, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία βάσει συγκατάθεσης και πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία για την απαραίτητη εκτέλεση της σύμβασης.

 

 

 1. Νομικός λόγος και σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 

 1. Ο νομικός λόγος και σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι:

 

 1. επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 επιστολή β) Κανονισμός του GDPR.
 2. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης που ισχύει για τον διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 επιστολή γ) Κανονισμός του GDPR.
 3. το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 επιστολή α) Κανονισμός του GDPR.
 4. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων του σχετικού υπεύθυνου επεξεργασίας ή τρίτου, για παράδειγμα η παροχή μάρκετινγκ με τη μορφή ενημερωτικού δελτίου ή επιχειρηματικής επικοινωνίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 επιστολή στ) Κανονισμός του GDPR και σύμφωνα με την § 7 παράγραφος 2 του νόμου αριθ. 480/2004 Συντ.

  3.1 Ο σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι:

  1. Εκπλήρωση εντολών που προκύπτουν από τη συμβατική σχέση μεταξύ της οντότητας και του Διαχειριστή σύμφωνα με τον Νόμο αριθ. 89/2012 Συντ.
  2. Αποθήκευση των προτιμήσεων αγορών σας και επακόλουθη προσαρμογή της προσφοράς στον ιστότοπο του Διαχειριστή.
  3. Ξεκινώντας εκστρατείες μάρκετινγκ και επαναληπτικού μάρκετινγκ σε διαφημιστικές πλατφόρμες Google, Seznam.cz, Microsoft, Facebook, αλλά και με χρήση συστημάτων RTB Adform, Criteo, Pubmatic και άλλων που χρησιμοποιούν διαφημιστική αγορά μέσω DSP (Demand Side Platforms) και SSP (Supply Side Platforms).
  4. Αποστολή επαγγελματικών μηνυμάτων (ενημερωτικά δελτία, ειδοποιήσεις push και άλλα) ως μέρος καμπανιών μάρκετινγκ και επαναληπτικού μάρκετινγκ με χρήση δικών μας πόρων ή πόρων τρίτων (πλατφόρμα αποστολής e-mail, sw για ειδοποιήσεις χρηστών).

   3.2 Ο διαχειριστής λαμβάνει αυτοματοποιημένες ατομικές αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού GPDR. Δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για αυτήν την επεξεργασία. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα με αποστολή email ή επιστολής στα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας, info @ capforwheel.eu.

    

   1. Η περίοδος διατήρησης των δεδομένων σας είναι
   2. Η περίοδος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα προσωπικά δεδομένα, και συγκεκριμένα:
   3. Για σκοπούς εκπλήρωσης της συμβατικής σχέσης μεταξύ της οντότητας και του Διαχειριστή: για τη διάρκεια της παροχής εκπλήρωσης
   4. Για σκοπούς μάρκετινγκ: 8 χρόνια
   5. Για ρεκόρ απόδοσης: 15 χρόνια

   4.1 Μετά την καθορισμένη περίοδο για τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων, αυτά τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τον Διαχειριστή.

   1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
   2. Τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου μπορεί να υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον διαχειριστή, καθώς και από τους ακόλουθους εκτελούντες την επεξεργασία:
   3. Οι πάροχοι λύσεων λογισμικού που αναφέρονται στο άρθρο III, παράγραφος 3.1, στοιχείο α), β), γ) και δ) της παρούσας συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
   4. Πάροχος λύσεων λογισμικού, εφαρμογών, υπηρεσιών και άλλων επεξεργαστών που ενδέχεται να μην χρησιμοποιούνται επί του παρόντος από τον Διαχειριστή.
   5. Η εταιρεία Miroslav Janku, ID: 01363166, έδρα, Chudenicka 1059/30, Prague - Hostivar, 10200.

    

   5.2 Ο διαχειριστής και ο εκτελών την επεξεργασία λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του διαχειριστή ή του εκτελούντος την επεξεργασία και έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, επεξεργάζεται αυτά τα προσωπικά δεδομένα μόνο κατόπιν εντολής του διαχειριστή, εάν η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον που απαιτείται από το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους.

    

   1. Παραλήπτες των προσωπικών δεδομένων του διαχειριστή
   2. Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων είναι εταιρείες ή πρόσωπα που:
   3. Διασφάλιση της υλοποίησης της σύμβασης μεταξύ του διαχειριστή και του ενδιαφερόμενου υποκειμένου (π.
   4. Παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ, βλέπε άρθρο III. παράγραφος 3.1, στοιχείο α), β), γ) και δ) της παρούσας Συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
   5. Διασφάλιση της λειτουργίας του ιστότοπου, www.capforwheel.eu (π.χ. συνεργάτης, οντότητα αγοράς, εξωτερικούς προμηθευτές κ.λπ.)
   6. Διασφάλιση της σωστής ατζέντας της εταιρείας: Miroslav Janku, ID: 01363166, έδρα, Chudenicka 1059/30, Prague - Hostivar, 10200, που λειτουργεί τον ιστότοπο www.capforwheel.eu, από την άποψη του Νόμου για (π.χ. νομικές συμβουλές, λογιστικά κ.λπ.).

Συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (GDPR)

 

 1. Βασική διάταξη

 

 1. Με το παρόν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας στην εταιρεία JSJ Autocentrum s.r.o., ID: 2893989, ΑΦΜ: CZ28939891, με έδρα, JSJ Autocentrum s.r.o., Na Harfě 935/5c (στο εξής: " Διαχειριστής "), να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής « Κανονισμός GDPR ») για την επεξεργασία των ακόλουθων προσωπικά δεδομένα.

 

 

 1. Κατηγορία και είδος επεξεργασμένων δεδομένων

 

 1. Όνομα και επώνυμο, διεύθυνση email, επωνυμία εταιρείας, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία βάσει συγκατάθεσης και πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία για την απαραίτητη εκτέλεση της σύμβασης.

 

 

 1. Νομικός λόγος και σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 

 1. Ο νομικός λόγος και σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι:

 

 1. επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 επιστολή β) Κανονισμός του GDPR.
 2. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης που ισχύει για τον διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 επιστολή γ) Κανονισμός του GDPR.
 3. το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 επιστολή α) Κανονισμός του GDPR.
 4. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων του σχετικού υπεύθυνου επεξεργασίας ή τρίτου, για παράδειγμα η παροχή μάρκετινγκ με τη μορφή ενημερωτικού δελτίου ή επιχειρηματικής επικοινωνίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 επιστολή στ) Κανονισμός του GDPR και σύμφωνα με την § 7 παράγραφος 2 του νόμου αριθ. 480/2004 Συντ.

  3.1 Ο σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι:

  1. Εκπλήρωση εντολών που προκύπτουν από τη συμβατική σχέση μεταξύ της οντότητας και του Διαχειριστή σύμφωνα με τον Νόμο αριθ. 89/2012 Συντ.
  2. Αποθήκευση των προτιμήσεων αγορών σας και επακόλουθη προσαρμογή της προσφοράς στον ιστότοπο του Διαχειριστή.
  3. Ξεκινώντας εκστρατείες μάρκετινγκ και επαναληπτικού μάρκετινγκ σε διαφημιστικές πλατφόρμες Google, Seznam.cz, Microsoft, Facebook, αλλά και με χρήση συστημάτων RTB Adform, Criteo, Pubmatic και άλλων που χρησιμοποιούν διαφημιστική αγορά μέσω DSP (Demand Side Platforms) και SSP (Supply Side Platforms).
  4. Αποστολή επαγγελματικών μηνυμάτων (ενημερωτικά δελτία, ειδοποιήσεις push και άλλα) ως μέρος καμπανιών μάρκετινγκ και επαναληπτικού μάρκετινγκ με χρήση δικών μας πόρων ή πόρων τρίτων (πλατφόρμα αποστολής e-mail, sw για ειδοποιήσεις χρηστών).

   3.2 Ο διαχειριστής λαμβάνει αυτοματοποιημένες ατομικές αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού GPDR. Δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για αυτήν την επεξεργασία. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα με αποστολή email ή επιστολής στα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας, info @ capforwheel.eu.

    

   1. Η περίοδος διατήρησης των δεδομένων σας είναι
   2. Η περίοδος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα προσωπικά δεδομένα, και συγκεκριμένα:
   3. Για σκοπούς εκπλήρωσης της συμβατικής σχέσης μεταξύ της οντότητας και του Διαχειριστή: για τη διάρκεια της παροχής εκπλήρωσης
   4. Για σκοπούς μάρκετινγκ: 8 χρόνια
   5. Για ρεκόρ απόδοσης: 15 χρόνια

   4.1 Μετά την καθορισμένη περίοδο για τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων, αυτά τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τον Διαχειριστή.

   1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
   2. Τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου μπορεί να υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον διαχειριστή, καθώς και από τους ακόλουθους εκτελούντες την επεξεργασία:
   3. Οι πάροχοι λύσεων λογισμικού που αναφέρονται στο άρθρο III, παράγραφος 3.1, στοιχείο α), β), γ) και δ) της παρούσας συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
   4. Πάροχος λύσεων λογισμικού, εφαρμογών, υπηρεσιών και άλλων επεξεργαστών που ενδέχεται να μην χρησιμοποιούνται επί του παρόντος από τον Διαχειριστή.
   5. Η εταιρεία JSJ Autocentrum s.r.o., Na Harfě 935/5c, Πράγα 9, 190 00.

    

   5.2 Ο διαχειριστής και ο εκτελών την επεξεργασία λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του διαχειριστή ή του εκτελούντος την επεξεργασία και έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, επεξεργάζεται αυτά τα προσωπικά δεδομένα μόνο κατόπιν εντολής του διαχειριστή, εάν η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον που απαιτείται από το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους.

    

   1. Παραλήπτες των προσωπικών δεδομένων του διαχειριστή
   2. Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων είναι εταιρείες ή πρόσωπα που:
   3. Διασφάλιση της υλοποίησης της σύμβασης μεταξύ του διαχειριστή και του ενδιαφερόμενου υποκειμένου (π.
   4. Παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ, βλέπε άρθρο III. παράγραφος 3.1, στοιχείο α), β), γ) και δ) της παρούσας Συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
   5. Διασφάλιση της λειτουργίας του ιστότοπου, www.capforwheel.eu (π.χ. συνεργάτης, οντότητα αγοράς, εξωτερικούς προμηθευτές κ.λπ.)
   6. Διασφάλιση της σωστής ατζέντας της εταιρείας: JSJ Autocentrum s.r.o., που λειτουργεί τον ιστότοπο www.capforwheel.eu, από την άποψη του Νόμου για (π.χ. νομικές συμβουλές, λογιστικά κ.λπ.).