NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

tirdzniecības uzņēmums Miroslav Janků

ar juridisko adresi Chudenická 1059/30, Prāga - Hostivař, 10200

identifikācijas numurs: 01363166

Fiziska persona, kas veic uzņēmējdarbību saskaņā ar Tirdzniecības likumu


preču pārdošanai, izmantojot interneta veikalu, kas atrodas interneta adresē capforwheel.eu


1. IEVADA NOTEIKUMI

1.1. Šie tirdzniecības uzņēmuma Miroslav Janků, kura juridiskā adrese ir Chudenická 1059/30, Prāga - Hostivař, 10200, identifikācijas numurs: 01363166, fiziskas personas, kas veic uzņēmējdarbību, noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā "Noteikumi un nosacījumi"). Tirdzniecības likumu (turpmāk tekstā "pārdevējs") reglamentē saskaņā ar Civilkodeksa likuma Nr. 89/2012 Coll. 1751. panta 1. punkta noteikumiem ar grozījumiem (turpmāk tekstā "Civillikums"). Kodekss") līgumslēdzēju pušu savstarpējās tiesības un pienākumi, kas rodas saistībā ar vai pamatojoties uz pirkuma līgumu (turpmāk - pirkuma līgums), kas noslēgts starp pārdevēju un citu fizisku personu (turpmāk - pircējs). ), izmantojot pārdevēja tiešsaistes veikalu. Interneta veikalu pārdevējs pārvalda tīmekļa vietnē, kas atrodas interneta adresē capforwheel.eu, (turpmāk tekstā "tīmekļa vietne"), izmantojot vietnes saskarni (turpmāk tekstā "veikala tīmekļa saskarne").

1.2. Noteikumi un nosacījumi neattiecas uz gadījumiem, kad persona, kura plāno iegādāties preces no pārdevēja, ir juridiska persona vai persona, kas, pasūtot preces, rīkojas savas saimnieciskās darbības vai patstāvīgas profesijas ietvaros.

1.3. Noteikumus, kas atšķiras no noteikumiem un nosacījumiem, var apspriest pirkuma līgumā. Atkāpes pirkuma līgumā ir prioritāras pār noteikumu un nosacījumu noteikumiem.

1.4. Noteikumi un nosacījumi ir pirkuma līguma neatņemama sastāvdaļa. Pirkuma līgums un darījumu nosacījumi ir sastādīti čehu valodā. Pirkuma līgumu var noslēgt čehu valodā.

1.5. Pārdevējs noteikumu un nosacījumu formulējumu var mainīt vai papildināt. Šis noteikums neietekmē tiesības un pienākumus, kas radušies noteikumu un nosacījumu iepriekšējās redakcijas spēkā stāšanās periodā.

2. LIETOTĀJA KONTS

2.1. Pamatojoties uz pircēja reģistrāciju vietnē, pircējs var piekļūt tā lietotāja saskarnei. No sava lietotāja interfeisa pircējs var pasūtīt preces (turpmāk tekstā "lietotāja konts"). Ja veikala tīmekļa saskarne to atļauj, pircējs var pasūtīt preces arī bez reģistrācijas tieši no veikala tīmekļa saskarnes.

2.2. Pircēja pienākums, reģistrējoties vietnē un pasūtot preces, ir pareizi un patiesi ievadīt visus datus. Pircēja pienākums ir atjaunināt lietotāja kontā norādītos datus jebkādu izmaiņu gadījumā. Pircēja norādītos datus lietotāja kontā un pasūtot preces, pārdevējs uzskata par pareiziem.

2.3. Piekļuve lietotāja kontam tiek nodrošināta ar lietotājvārdu un paroli. Pircēja pienākums ir saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas nepieciešama, lai piekļūtu viņa lietotāja kontam.

2.4. Pircējs nav tiesīgs atļaut trešām personām izmantot lietotāja kontu.

2.5. Pārdevējs var anulēt lietotāja kontu, it īpaši, ja pircējs savu lietotāja kontu neizmanto ilgāk par 2 gadiem, vai ja pircējs pārkāpj savas pirkuma līguma saistības (tostarp noteikumus un nosacījumus).

2.6. Pircējs atzīst, ka lietotāja konts var nebūt pieejams visu diennakti, it īpaši pārdevēja aparatūras un programmatūras nepieciešamās apkopes dēļ, vai nepieciešamo trešo personu aparatūras un programmatūras aprīkojuma apkopi.

3. PIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

3.1. Visai veikala tīmekļa saskarnē ievietoto preču prezentācijai ir informatīvs raksturs, un pārdevējam nav pienākuma slēgt pirkuma līgumu par šīm precēm. Civilkodeksa 1732.panta 2.punkta noteikums nav piemērojams.

3.2. Veikala interneta interfeiss satur informāciju par precēm, tajā skaitā atsevišķu preču cenas un preču atgriešanas izmaksas, ja preces pēc savas būtības nav iespējams atgriezt pa ierasto pasta maršrutu. Produktu cenās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis un visas ar to saistītās maksas. Preču cenas ir spēkā tik ilgi, kamēr tās ir redzamas veikala tīmekļa saskarnē. Šis noteikums neierobežo pārdevēja iespējas slēgt pirkuma līgumu ar individuāli apspriestiem nosacījumiem.

3.3. Veikala tīmekļa saskarnē ir iekļauta arī informācija par izmaksām, kas saistītas ar preču iepakošanu un piegādi. Veikala tīmekļa saskarnē norādītā informācija par preču iepakošanas un piegādes izmaksām attiecas tikai uz gadījumiem, kad preces tiek piegādātas Čehijas Republikas teritorijā.

3.4. Lai pasūtītu preces, pircējs veikala tīmekļa saskarnē aizpilda pasūtījuma veidlapu. Pasūtījuma veidlapa galvenokārt satur informāciju par:

3.4.1. pasūtītās preces (pasūtītās preces pircējs "ieliek" veikala tīmekļa saskarnes elektroniskajā iepirkumu grozā),

3.4.2. preces pirkuma cenas apmaksas veids, informācija par nepieciešamo pasūtīto preču piegādes veidu un

3.4.3. informāciju par izmaksām, kas saistītas ar preču piegādi (turpmāk kopā "pasūtījums").

3.5. Pirms pasūtījuma nosūtīšanas pārdevējam pircējam ir tiesības pārbaudīt un mainīt datus, ko pircējs ievadījis pasūtījumā, ņemot vērā arī pircēja iespēju atklāt un labot kļūdas, kas radušās, ievadot datus pasūtījumā. Pircējs nosūta pasūtījumu pārdevējam, nospiežot pogu "Pabeigt pasūtījumu". Pasūtījumā norādītos datus pārdevējs uzskata par pareiziem. Tūlīt pēc pasūtījuma saņemšanas pārdevējs pircējam apstiprinās šo kvīti pa e-pastu, uz lietotāja kontā vai pasūtījumā norādīto pircēja e-pasta adresi (turpmāk tekstā "pircēja e-pasta adrese") .

3.6. Pārdevējam vienmēr ir tiesības atkarībā no pasūtījuma veida (preču daudzums, pirkuma cena, paredzamās piegādes izmaksas) lūgt pircēja papildu pasūtījuma apstiprinājumu (piemēram, rakstiski vai pa tālruni).

3.7. Līgumattiecības starp pārdevēju un pircēju tiek nodibinātas ar pasūtījuma akcepta (akcepta) piegādi, ko pārdevējs nosūta pircējam pa e-pastu, uz pircēja e-pasta adresi.

3.8. Pircējs, slēdzot pirkuma līgumu, piekrīt izmantot attālinātās saziņas līdzekļus. Izmaksas, kas pircējam rodas, izmantojot saziņas līdzekļus attālināti saistībā ar pirkuma līguma noslēgšanu (interneta pieslēguma izmaksas, telefona sarunu izmaksas), sedz pats pircējs, un šīs izmaksas neatšķiras no pamata izmaksām. likme.

4. PREČU CENA UN APMAKSAS NOTEIKUMI

4.1. Pircējs saskaņā ar pirkuma līgumu var samaksāt pārdevējam preces cenu un visas ar preces piegādi saistītās izmaksas šādos veidos:

skaidrā naudā pēc piegādes pircēja pasūtījumā norādītajā vietā;
ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz pārdevēja kontu Nr.2100390316/2010, kas atrodas Fio banka a.s., (turpmāk tekstā "pārdevēja konts");
bezskaidras naudas, izmantojot Comgate maksājumu sistēmu;
bezskaidras naudas ar maksājumu karti.

4.2. Pircējam līdz ar pirkuma cenu ir pienākums samaksāt arī pārdevējam izmaksas, kas saistītas ar preces iepakošanu un piegādi norunātajā apmērā. Ja vien nav skaidri norādīts citādi, pirkuma cenā ir iekļautas arī izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi.

4.3. Pārdevējs no pircēja neprasa depozītu vai citu līdzīgu maksājumu. Tas neietekmē noteikumu un nosacījumu 4.6.punkta nosacījumus par pienākumu samaksāt preces pirkuma maksu avansā.

4.4. Maksājot skaidrā naudā vai skaidrā naudā pēc piegādes, pirkuma cena ir jāmaksā, saņemot preci. Bezskaidras naudas norēķinu gadījumā pirkuma maksa ir maksājama 14 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas.

4.5. Bezskaidras naudas norēķinu gadījumā pircējam ir pienākums samaksāt preces pirkuma maksu kopā ar mainīgā maksājuma simbola norādi. Bezskaidras naudas norēķinu gadījumā pircēja pienākums samaksāt pirkuma maksu tiek izpildīts, kad attiecīgā summa tiek ieskaitīta pārdevēja kontā.

4.6. Pārdevējs ir tiesīgs, it īpaši gadījumā, ja pircējs nesniedz papildu pasūtījuma apstiprinājumu (3.6. punkts), pieprasīt visas pirkuma cenas samaksu pirms preces nosūtīšanas pircējam. Civilkodeksa 2119.panta 1.daļas noteikumi nav piemērojami.

4.7. Jebkuras preču cenas atlaides, ko pārdevējs sniedz pircējam, nevar apvienot savā starpā.

4.8. Ja tas ir ierasts darījumos vai ja to nosaka vispārsaistošie tiesību akti, par pirkuma līguma pamata veiktajiem maksājumiem pārdevējs pircējam izsniedz nodokļu dokumentu - rēķinu. Pārdevējs Miroslav Janků. Nodokļa dokuments - pārdevējs izsniedz pircējam rēķinu pēc preces cenas samaksas un nosūta to elektroniskā veidā uz pircēja e-pasta adresi

4.9. Saskaņā ar Pārdošanas reģistrācijas likumu pārdevējam ir pienākums izsniegt pircējam kvīti. Tajā pašā laikā viņam ir pienākums tiešsaistē reģistrēt nodokļu administratorā saņemtos pārdošanas apjomus; tehniskas kļūmes gadījumā, tad vēlākais 48 stundu laikā.

5. ATTEIKŠANĀS NO PIRKUMA LĪGUMA

5.1. Pircējs atzīst, ka saskaņā ar Civilkodeksa 1837. pantu nav iespējams atkāpties no cita starpā pirkuma līguma par preču piegādi, kas ir grozīts atbilstoši pircēja vai viņa personas vēlmēm, no pirkuma līguma par preču piegādi, kurām ir strauja nolietošanās, kā arī preces, kas pēc piegādes neatgriezeniski sajauktas ar citām precēm, no pirkuma līguma par preču piegādi slēgtā iepakojumā, ko patērētājs izņēma no iepakojumu un to nevar atgriezt higiēnas apsvērumu dēļ, kā arī no pirkuma līguma par audio vai video ieraksta vai datorprogrammas piegādi, ja viņš pārkāpis to oriģinālo iepakojumu.

5.2. Ja tas nav noteikumu un nosacījumu 5.1. punktā minētais gadījums vai cits gadījums, kad nav iespējams atkāpties no pirkuma līguma, pircējam ir tiesības atkāpties no pirkuma līguma saskaņā ar 1829. panta 1. punktu. Civilkodeksu, četrpadsmit (14) dienu laikā no preces pieņemšanas brīža, savukārt gadījumā, ja pirkuma līguma priekšmets ir vairāku veidu preces vai vairāku daļu piegāde, šis termiņš sākas no preces pieņemšanas dienas. pēdējā preču piegāde. Atteikums no pirkuma līguma jānosūta pārdevējam iepriekšējā teikumā norādītajā termiņā. Lai atkāptos no pirkuma līguma, pircējs var izmantot pārdevēja sniegto veidlapas paraugu, kas veido noteikumu un nosacījumu pielikumu. Atteikšanos no pirkuma līguma pircējs cita starpā var nosūtīt uz pārdevēja darbības vietas adresi vai pārdevēja e-pasta adresi info@capforwheel.eu.

5.3. Atteikšanās no pirkuma līguma gadījumā saskaņā ar noteikumu 5.2.punktu pirkuma līgums tiek anulēts no sākuma. Pircējam preces ir jāatdod pārdevējam četrpadsmit (14) dienu laikā pēc atteikuma no pirkuma līguma nodošanas pārdevējam. Ja pircējs atkāpjas no pirkuma līguma, pircējs sedz izmaksas, kas saistītas ar preces atgriešanu pārdevējam, pat ja preces to rakstura dēļ nevar atgriezt pa parasto pasta maršrutu.

5.4. Atkāpjoties no pirkuma līguma saskaņā ar noteikumu un nosacījumu 5.2. punktu, pārdevējs četrpadsmit (14) dienu laikā pēc tam, kad pircējs ir atkāpies no pirkuma līguma, atdod no pircēja saņemtos naudas līdzekļus tādā pašā veidā. kā pārdevējs tos saņēma no pircēja. Pārdevējs ir tiesīgs arī atgriezt pircēja sniegto izpildījumu, kad pircējs preci atgriež vai citā veidā, ja pircējs tam piekrīt un pircējam tas nerada papildu izmaksas. Ja pircējs atkāpjas no pirkuma līguma, pārdevējam nav pienākuma atdot pircējam saņemtos naudas līdzekļus, pirms pircējs viņam atdod preci vai pierāda, ka ir nosūtījis preci pārdevējam.

5.5. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji ieskaitīt prasību par precei nodarītā kaitējuma atlīdzību ar pircēja prasību par pirkuma cenas atmaksu.

5.6. Gadījumos, kad pircējam ir tiesības atkāpties no pirkuma līguma saskaņā ar Civilkodeksa 1829. panta 1. punktu, arī pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā atkāpties no pirkuma līguma līdz preces pārņemšanas brīdim. ko pircējs. Šādā gadījumā pārdevējs bez liekas kavēšanās atmaksā pircējam pirkuma cenu bez skaidras naudas uz pircēja norādīto kontu.

5.7. Ja pircējam kopā ar preci tiek pasniegta dāvana, dāvinājuma līgums starp pārdevēju un pircēju tiek noslēgts ar atlaišanas nosacījumu, ka gadījumā, ja pircējs atkāpjas no pirkuma līguma, dāvinājuma līgums par šādu dāvanu zaudē spēku un pircējam ir pienākums kopā ar preci atgriezt pārdevējam uzdāvināto dāvanu.

6. PREČU PĀRVADĀŠANA UN PIEGĀDE

6.1. Gadījumā, ja līgums par transporta veidu tiek noslēgts pēc pircēja īpaša pieprasījuma, pircējs uzņemas risku un visas papildu izmaksas, kas saistītas ar šo transporta veidu.

6.2. Ja saskaņā ar pirkuma līgumu pārdevējam ir pienākums piegādāt preci pircēja pasūtījumā norādītajā vietā, pircēja pienākums ir preces pārņemt pēc piegādes.

6.3. Gadījumā, ja pircēja iemeslu dēļ preces nepieciešams piegādāt atkārtoti vai citā veidā, nekā norādīts pasūtījumā, pircējam ir pienākums apmaksāt ar atkārtotu preces piegādi saistītās izmaksas. , vai izmaksas, kas saistītas ar citu piegādes veidu.

6.4. Pircēja pienākums, pārņemot preci no pārvadātāja, ir pienākums pārbaudīt preces iepakojuma veselumu un, ja rodas kādi defekti, nekavējoties par to ziņot pārvadātājam. Gadījumā, ja tiek konstatēts iepakojuma pārkāpums, kas liecina par neatļautu iekļūšanu sūtījumā, pircējam sūtījums no pārvadātāja nav jāpieņem.

6.5. Pušu papildu tiesības un pienākumus preču transportēšanas laikā var regulēt pārdevēja īpašie piegādes nosacījumi, ja tos izsniedzis pārdevējs.

7. TIESĪBAS NO DROŠĀM IZPILDES

7.1. Līgumslēdzēju pušu tiesības un pienākumus attiecībā uz tiesībām no nepilnīgas izpildes regulē attiecīgie vispārsaistošie tiesību akti (jo īpaši Civilkodeksa 1914.-1925.§, 2099.-2117.§ un 2161.-2174.§ noteikumi un Likums Nr. 634/1992 Coll., par patērētāju aizsardzību, ar grozījumiem).

7.2. Pārdevējs ir atbildīgs pircēja priekšā, lai preces saņemšanas brīdī būtu bez defektiem. Jo īpaši pārdevējs ir atbildīgs pircēja priekšā par to, ka brīdī, kad pircējs pārņēma preces:

7.2.1. precēm ir īpašības, par kurām puses vienojušās, un, ja nav vienošanās, tām ir īpašības, ko pārdevējs vai ražotājs ir aprakstījis vai ko pircējs gaidījis saistībā ar preces veidu un pamatojoties uz reklāmu ko viņi veic,

7.2.2. preces ir piemērotas tam mērķim, ko pārdevējs norādījis par to lietošanu vai kam parasti tiek izmantotas šāda veida preces,

7.2.3. preces kvalitāte vai dizains atbilst nolīgtajam paraugam vai modelim, ja kvalitāte vai dizains tika noteikts saskaņā ar līgumā noslēgto paraugu vai modeli,

7.2.4. ir preces atbilstošā daudzumā, mērā vai svarā un

7.2.5. preces atbilst normatīvo aktu prasībām.

7.3. Tirdzniecības noteikumu 7.2.punktā minētie nosacījumi neattiecas uz precēm, kas pārdotas par zemāku cenu defektam, par kuru bija panākta vienošanās par zemāku cenu, preces nolietojumam, kas radies tās parastās lietošanas rezultātā, gadījumā nolietotas preces defekts, kas atbilst lietošanas vai nolietojuma pakāpei, kāds precei bija brīdī, kad pircējs to saņēma, vai ja tas izriet no preces rakstura.

7.4. Ja defekts atklājas sešu mēnešu laikā no saņemšanas brīža, tiek uzskatīts, ka prece jau saņemšanas brīdī ir bijusi bojāta. Pircējs ir tiesīgs izmantot tiesības uz patēriņa preces defektu, kas radies divdesmit četru mēnešu laikā no preces saņemšanas.

7.5. Tiesības no nepilnīgas izpildes pircējs īsteno ar pārdevēju viņa uzņēmuma adresē, kur iespējama pretenzijas pieņemšana attiecībā uz pārdoto preču klāstu, iespējams, arī galvenajā birojā vai darbības vietā.

7.6. Pušu papildu tiesības un pienākumus, kas saistīti ar pārdevēja atbildību par trūkumiem, var regulēt pārdevēja sūdzību iesniegšanas kārtība.

8. CITAS LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Pircējs iegūst īpašumtiesības uz precēm, samaksājot pilnu preces pirkuma maksu.

8.2. Attiecībā uz pircēju pārdevējam nav saistoši nekādi rīcības kodeksi 1826. panta 1. punkta vēstules izpratnē. e) Civilkodeksa.

8.3. Pārdevējs izskata patērētāju sūdzības, izmantojot e-pasta adresi info@capforwheel.eu. Pārdevējs nosūtīs informāciju par pircēja sūdzības izskatīšanu uz pircēja e-pasta adresi.

8.4. Par patērētāju strīdu ārpustiesas izšķiršanu, kas izriet no pirkuma līguma, ir atbildīga Čehijas Tirdzniecības inspekcija, kuras juridiskā adrese ir Štěpánská 567/15, 120 00 Prāga 2, ID numurs: 000 20 869, interneta adrese: https:/ /adr.coi.cz/cs. Tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu, kas atrodas interneta adresē http://ec.europa.eu/consumers/odr, var izmantot, lai atrisinātu strīdus starp pārdevēju un pircēju saistībā ar pirkuma līgumu.

8.5. Eiropas Patērētāju centrs Čehijā, juridiskā adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Prāga 2, interneta adrese: http://www.evropskyspotrebitel.cz ir kontaktpunkts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) regulu 2013.gada 21.maija Nr.524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr.2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Regula par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē).

8.6. Pārdevējs ir tiesīgs pārdot preces, pamatojoties uz tirdzniecības licenci. Tirdzniecības pārbaudi veic attiecīgais tirdzniecības birojs savā jurisdikcijā. Personas datu aizsardzības jomu uzrauga Personas datu aizsardzības birojs. Čehijas Tirdzniecības inspekcija noteiktā apjomā uzrauga atbilstību Likumam Nr. 634/1992 Coll., par patērētāju aizsardzību, ar grozījumiem.

8.7. Pircējs ar šo uzņemas apstākļu maiņas risku Civilkodeksa 1765. panta 2. punkta izpratnē.

9. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

9.1. Jūsu informēšanas pienākums pret pircēju Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 par fizisko personu aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 13. panta izpratnē un par Direktīvas 95/46/EK (Vispārīgās personas datu aizsardzības regulas) (turpmāk tekstā "VDAR regula") atcelšana saistībā ar pircēja personas datu apstrādi pirkuma līguma izpildes nolūkā, ar mērķi šī līguma apspriešanai un pārdevēja publisko saistību izpildei pārdevējs to izpilda, izmantojot īpašu dokumentu.

10. KOMERCZIŅOJUMU SŪTĪŠANA UN SĪKDEKĻU UZGLABĀŠANA

10.1. Pircējs piekrīt nosūtīt informāciju, kas saistīta ar pārdevēja precēm, pakalpojumiem vai uzņēmējdarbību uz pircēja e-pasta adresi, kā arī piekrīt pārdevēja lietišķo sakaru sūtīšanai uz pircēja e-pasta adresi. Pārdevējs pilda savu informēšanas pienākumu pret pircēju saskaņā ar GDPR regulas 13.pantu, kas saistīts ar pircēja personas datu apstrādi lietišķo komunikāciju nosūtīšanas nolūkā, izmantojot īpašu dokumentu.

10.2. Pircējs piekrīt tā saukto sīkfailu saglabāšanai savā datorā. Gadījumā, ja ir iespējams veikt pirkumu vietnē un izpildīt pārdevēja saistības no pirkuma līguma, pircēja datorā nesaglabājot tā sauktās sīkdatnes, pircējs jebkurā laikā var atsaukt piekrišanu saskaņā ar iepriekšējo teikumu. .

11. PIEGĀDE

11.1. Pircējs var tikt piegādāts uz pircēja e-pasta adresi.

11.2. Par piegādātiem tiek uzskatīti arī paziņojumi, kuru pieņemšanu adresāts ir atteicis, kuri netika izņemti glabāšanas laikā vai tika atgriezti kā nepiegādājami.

11.3. Līgumslēdzējas puses var piegādāt viena otrai regulāru korespondenci pa e-pastu, uz pircēja lietotāja kontā norādīto vai pircēja pasūtījumā norādīto e-pasta adresi, vai uz adresi, kas norādīta pārdevēja vietnē.

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

12.1. Ja ar pirkuma līgumu izveidotās attiecības satur starptautisku (ārvalstu) elementu, tad puses vienojas, ka attiecības regulē Čehijas tiesību akti. Izvēloties likumu atbilstoši iepriekšējam teikumam, pircējam, kurš ir patērētājs, netiek liegta tiesiskās kārtības noteikumos paredzētā aizsardzība, no kuras nav iespējams līgumiski atkāpties un kura, ja nav tiesību izvēle, pretējā gadījumā tiktu piemērota saskaņā ar 6. panta 1. punkta noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Regulā (EK) Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumtiesībām. saistības (Roma I).

12.2. Ja kāds noteikumu un nosacījumu noteikums ir nederīgs vai neefektīvs, vai arī tāds kļūst, nederīgais noteikums tiks aizstāts ar noteikumu, kura nozīme ir pēc iespējas tuvāka nederīgajam noteikumam. Viena noteikuma spēkā neesamība vai neefektivitāte neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību.

12.3. Pirkuma līgumu, ieskaitot noteikumus un nosacījumus, pārdevējs arhivē elektroniskā formā, un tas nav pieejams.

12.4. Noteikumu pielikums sastāv no veidlapas parauga atteikumam no pirkuma līguma.

12.5. Pārdevēja kontaktinformācija: Miroslav Janku, e-pasta adrese info@capforwheel.eu.


Prāgā  27.07.2022