POGOJI

trgovsko podjetje Miroslav Janku

s registriranim sedežem na Chudenicka 1059/30, Praga - Hostivar, 10200

matična številka: 01363166

Fizična oseba, ki posluje po Zakonu o trgovini


za prodajo blaga preko spletne trgovine, ki se nahaja na spletnem naslovu capforwheel.eu


1. UVODNE DOLOČBE

1.1. Ti pogoji (v nadaljevanju » pogoji «) trgovske družbe Miroslav Janku, s sedežem Chudenicka 1059/30, Praga - Hostivar, 10200, matična številka: 01363166, fizična oseba, ki posluje po Zakonu o trgovini, (v nadaljnjem besedilu " prodajalec ") so urejeni v skladu z določbami § 1751 1. odstavka zakona št. 89/2012 Zb., Civilni zakonik, s spremembami (v nadaljevanju "Civilni zakonik") medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki nastanejo v zvezi ali na podlagi kupoprodajne pogodbe (v nadaljevanju v nadaljevanju » kupoprodajna pogodba «), sklenjena med prodajalcem in drugo fizično osebo (v nadaljevanju » kupec «).«) prek spletne trgovine prodajalca. Spletno trgovino upravlja prodajalec na spletni strani, ki se nahaja na internetnem naslovu capforwheel.eu, (v nadaljevanju » spletna stran «), preko vmesnika spletne strani (v nadaljevanju » spletni vmesnik trgovine «).

1.2. Pogoji ne veljajo za primere , ko namerava blago pri prodajalcu kupiti pravna oseba ali oseba, ki pri naročanju blaga nastopa v okviru svoje poslovne dejavnosti ali v okviru samostojnega poklica.

1.3. Določbe, ki odstopajo od pogojev, se lahko dogovorijo v kupoprodajni pogodbi. Odstopajoča določila kupoprodajne pogodbe imajo prednost pred določili splošnih pogojev.

1.4. Pogoji poslovanja so sestavni del kupoprodajne pogodbe. Kupoprodajna pogodba in pogoji so sestavljeni v češkem jeziku. Kupoprodajno pogodbo je mogoče skleniti v češkem jeziku.

1.5. Besedilo splošnih pogojev lahko prodajalec spremeni ali dopolni. Ta določba ne vpliva na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz obdobja veljavnosti prejšnje različice pogojev.

2. UPORABNIŠKI RAČUN

2.1. Na podlagi registracije kupca na spletni strani ima kupec dostop do njenega uporabniškega vmesnika. Kupec lahko blago naroča preko svojega uporabniškega vmesnika (v nadaljevanju » uporabniški račun «). V kolikor spletni vmesnik trgovine to omogoča, lahko kupec naroči blago tudi brez registracije neposredno iz spletnega vmesnika trgovine.

2.2. Ob registraciji na spletni strani in ob naročilu blaga je kupec dolžan vse podatke vnesti pravilno in resnično. Kupec je dolžan posodobiti podatke, navedene v uporabniškem računu, v primeru kakršnekoli spremembe. Podatke, ki jih kupec navede v uporabniškem računu in ob naročilu blaga, prodajalec smatra za pravilne.

2.3. Dostop do uporabniškega računa je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Kupec je dolžan ohraniti zaupnost podatkov, ki so potrebni za dostop do njegovega uporabniškega računa.

2.4. Kupec ni pooblaščen dovoliti uporabe uporabniškega računa tretjim osebam.

2.5. Prodajalec lahko prekliče uporabniški račun, zlasti če kupec svojega uporabniškega računa ne uporablja več kot 2 leti ali če kupec krši svoje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe (vključno s pogoji poslovanja).

2.6. Kupec je seznanjen, da uporabniški račun morda ne bo dosegljiv neprekinjeno, predvsem glede potrebnega vzdrževanja prodajalčeve strojne in programske opreme oz. potrebno vzdrževanje strojne in programske opreme tretjih oseb.

3. SKLENITEV KUPOPRODAJNE POGODBE

3.1. Vse predstavitve blaga, objavljene v spletnem vmesniku trgovine, so informativne narave in prodajalec ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe glede tega blaga. Določbe oddelka 1732, odstavek 2 civilnega zakonika se ne uporabljajo.

3.2. Spletni vmesnik trgovine vsebuje informacije o blagu, vključno s cenami posameznega blaga in stroških vračila blaga, če tega blaga zaradi narave ni mogoče vrniti po običajni poštni poti. Cene blaga so navedene z vključenim davkom na dodano vrednost in vsemi pripadajočimi dajatvami. Cene blaga ostanejo v veljavi dokler so prikazane v spletnem vmesniku trgovine. To določilo ne omejuje možnosti prodajalca, da sklene kupoprodajno pogodbo pod individualno dogovorjenimi pogoji.

3.3. Spletni vmesnik trgovine vsebuje tudi podatke o stroških pakiranja in dostave blaga. Podatki o stroških pakiranja in dostave blaga, navedeni v spletnem vmesniku trgovine, veljajo samo v primerih, ko je blago dostavljeno na ozemlju Češke republike.

3.4. Za naročilo blaga kupec izpolni naročilnico v spletnem vmesniku trgovine. Naročilnica vsebuje predvsem podatke o:

3.4.1. naročeno blago (naročeno blago kupec »spravi« v elektronsko nakupovalno košarico spletnega vmesnika trgovine),

3.4.2. način plačila kupnine blaga, podatke o zahtevanem načinu dostave naročenega blaga in

3.4.3. podatke o stroških, povezanih z dostavo blaga (v nadaljevanju skupaj » naročilo «).

3.5. Kupcu je dovoljeno pred oddajo naročila prodajalcu preveriti in spremeniti podatke, ki jih je kupec vnesel v naročilo, pri čemer je treba upoštevati možnost kupca, da ugotovi in ​​odpravi napake, ki so nastale pri vnosu podatkov v naročilo. Kupec odda naročilo prodajalcu s klikom na gumb "Zaključi naročilo". Podatke, navedene v naročilu, prodajalec ocenjuje kot pravilne. Takoj po prejemu naročila bo prodajalec kupcu ta prejem potrdil po e-pošti, in sicer na e-naslov kupca, ki je naveden v uporabniškem računu ali naročilu (v nadaljevanju » e-naslov kupca «). .

3.6. Prodajalec ima vedno pravico, da glede na naravo naročila (količina blaga, kupnina, predvideni stroški pošiljanja) od kupca zahteva dodatno potrditev naročila (npr. pisno ali telefonsko).

3.7. Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem nastane z vročitvijo potrdila o sprejemu naročila (prevzem), ki ga prodajalec pošlje kupcu po elektronski pošti, na elektronski naslov kupca.

3.8. Kupec se ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe strinja z uporabo komunikacijskih sredstev na daljavo. Stroške, ki jih ima kupec pri uporabi komunikacijskih sredstev na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev), krije kupec sam in se ti stroški ne razlikujejo od osnovnih oceniti.

4. CENA BLAGA IN PLAČILNI POGOJI

4.1. Kupec lahko prodajalcu plača ceno blaga in morebitne stroške, povezane z dobavo blaga po kupoprodajni pogodbi, na naslednje načine:

z gotovino ob dostavi na mestu, ki ga kupec navede v naročilu;
z negotovinskim nakazilom na račun prodajalca št. 2100390316/2010, voden pri družbi Fio banka as, (v nadaljevanju » račun prodajalca «);
brezgotovinsko prek plačilnega sistema Comgate ;
brezgotovinsko s plačilno kartico.

4.2. Skupaj s kupnino je kupec dolžan prodajalcu plačati tudi stroške pakiranja in dostave blaga v dogovorjeni višini. Če ni izrecno navedeno drugače, so v kupnini vključeni tudi stroški, povezani z dostavo blaga.

4.3. Prodajalec od kupca ne zahteva pologa ali drugega podobnega plačila. Navedeno ne vpliva na določbe 4.6. člena Splošnih pogojev glede obveznosti predplačila kupnine blaga.

4.4. V primeru plačila z gotovino ali po povzetju se kupnina plača ob prevzemu blaga. V primeru negotovinskega plačila je kupnina plačana v 14 dneh od sklenitve kupoprodajne pogodbe.

4.5. V primeru negotovinskega plačila je kupec dolžan plačati kupnino blaga skupaj z navedbo simbola spremenljivega plačila. V primeru negotovinskega plačila je kupčeva obveznost plačila kupnine izpolnjena, ko je ustrezen znesek pripisan na račun prodajalca.

4.6. Prodajalec ima pravico zahtevati plačilo celotne kupnine, še posebej, če kupec ne predloži dodatne potrditve naročila (3.6. člen), preden blago pošlje kupcu. Določbe oddelka 2119, odstavek 1 civilnega zakonika se ne uporabljajo.

4.7. Morebitni popusti na ceno blaga, ki jih prodajalec zagotovi kupcu, se med seboj ne seštevajo.

4.8. Če je to običajno v poslovnem poslovanju ali če tako določajo splošno zavezujoči pravni predpisi, bo prodajalec kupcu izdal davčni dokument - račun za opravljena plačila na podlagi kupoprodajne pogodbe. Prodajalec Miroslav Janku je zavezanec za davek na dodano vrednost. Davčni dokument – ​​prodajalec kupcu izda račun po plačilu cene blaga in ga v elektronski obliki pošlje na e-naslov kupca.

4.9. Po Zakonu o registraciji prodaje je prodajalec dolžan kupcu izdati potrdilo. Hkrati je dolžan prejeto prodajo prijaviti davčnemu upravitelju prek spleta; v primeru tehnične okvare pa najkasneje v 48 urah.

5. ODSTOP OD NAKUPNE POGODBE

5.1. Kupec se zaveda, da v skladu z določbami § 1837 civilnega zakonika med drugim ni mogoče odstopiti od kupoprodajne pogodbe za dobavo blaga, ki je bila spremenjena glede na želje kupca ali za njegove oseba, iz kupoprodajne pogodbe o dobavi blaga, ki je podvrženo hitremu kvarjenju, ter blaga, ki se je po dostavi nepopravljivo pomešalo z drugim blagom, iz kupoprodajne pogodbe o dobavi blaga v zaprti embalaži, ki jo je potrošnik odstranil. iz embalaže in ga zaradi higienskih razlogov ni mogoče vrniti ter iz kupoprodajne pogodbe o dobavi avdio ali video zapisa ali računalniškega programa, če je kršil njihovo originalno embalažo.

5.2. Če ne gre za primer, naveden v členu 5.1 pogojev poslovanja, ali za drug primer, ko ni mogoče odstopiti od kupoprodajne pogodbe, ima kupec pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe v skladu s § 1829, 1. odst. civilnega zakonika, v štirinajstih (14 ) dneh od prevzema blaga, če pa je predmet kupoprodajne pogodbe več vrst blaga ali dobava več delov, ta rok teče od dneva prevzema zadnje dobave blaga. blaga. Odstop od kupoprodajne pogodbe mora biti posredovan prodajalcu v roku iz prejšnjega stavka. Za odstop od kupoprodajne pogodbe lahko kupec uporabi vzorčni obrazec prodajalca, ki je priloga k pogojem. Odstop od kupoprodajne pogodbe lahko kupec sporoči med drugim na naslov sedeža prodajalca ali e-naslov prodajalca info@capforwheel.eu .

5.3. V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe po členu 5.2 Pogojev je kupoprodajna pogodba razveljavljena od začetka. Blago mora kupec vrniti prodajalcu v štirinajstih (14) dneh od vročitve odstopa od kupoprodajne pogodbe prodajalcu. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, nosi kupec stroške vračila blaga prodajalcu, tudi če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po običajni poštni poti.

5.4. V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe po 2. členu 5. Pogojev bo prodajalec vrnil kupcu prejeta sredstva v štirinajstih (14) dneh po odstopu kupca od kupoprodajne pogodbe na enak način kot jih je prodajalec prejel od kupca. Prodajalec ima tudi pravico do vračila opravljene storitve, ki jo je dal kupec ob vračilu blaga s strani kupca ali na drug način, če se kupec s tem strinja in s tem nima dodatnih stroškov. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, prodajalec kupcu ni dolžan vrniti prejetih sredstev, preden mu kupec vrne blago ali dokaže, da je blago poslal prodajalcu.

5.5. Prodajalec ima pravico enostransko pobotati zahtevek za plačilo škode, povzročene na blagu, s kupčevim zahtevkom za vračilo kupnine.

5.6. V primerih, ko ima kupec pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe v skladu s § 1829 odst. 1 civilnega zakonika, ima tudi prodajalec pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe kadarkoli, do trenutka prevzema blaga. s strani kupca. V tem primeru bo prodajalec kupcu brez nepotrebnega odlašanja vrnil kupnino brez gotovine na račun, ki ga določi kupec.

5.7. Če je kupcu skupaj z blagom izročeno tudi darilo, je darilna pogodba med prodajalcem in kupcem sklenjena z ločitvenim pogojem, da če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, darilna pogodba glede takega darila preneha veljati in kupec je dolžan blago vrniti prodajalcu skupaj z danim darilom.

6. PREVOZ IN DOSTAVA BLAGA

6.1. V primeru, da je način prevoza sklenjen na podlagi posebnega naročila kupca, nosi kupec tveganje in morebitne dodatne stroške povezane s tem načinom prevoza.

6.2. Če je po kupoprodajni pogodbi prodajalec dolžan dostaviti blago na mesto, ki ga kupec navede v naročilu, je kupec dolžan blago prevzeti ob dostavi.

6.3. Če je iz razlogov na strani kupca potrebno blago dostaviti večkrat ali na drugačen način, kot je bilo navedeno v naročilu, je kupec dolžan plačati stroške, povezane s ponovno dostavo blaga, oz. stroški, povezani z drugim načinom dostave.

6.4. Ob prevzemu blaga od transporterja je kupec dolžan preveriti neoporečnost embalaže blaga in v primeru pomanjkljivosti takoj obvestiti transporterja. V primeru kršitve embalaže, ki kaže na nepooblaščen vdor v pošiljko, kupcu pošiljke ni treba prevzeti od prevoznika.

6.5. Dodatne pravice in obveznosti strank pri prevozu blaga lahko urejajo posebni pogoji dobave prodajalca, če jih izda prodajalec.

7. PRAVICE IZ POMANJKLJIVE IZVEDBE

7.1. Pravice in obveznosti pogodbenih strank glede pravic iz pomanjkljive izvedbe urejajo ustrezni splošno zavezujoči pravni predpisi (zlasti določbe § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 in § 2161 do 2174 civilnega zakonika in zakona št. 634/1992 Coll., o varstvu potrošnikov, kakor je bil spremenjen).

7.2. Prodajalec je odgovoren kupcu, da je blago ob prevzemu brezhibno. Prodajalec kupcu zlasti odgovarja, da v trenutku, ko je kupec prevzel blago:

7.2.1. blago ima lastnosti, za katere sta se stranki dogovorili, v primeru, da ni dogovora, pa ima lastnosti, ki jih je prodajalec ali proizvajalec opisal oziroma jih je kupec pričakoval glede na naravo blaga in na podlagi oglaševanja. izvajajo oni,

7.2.2. je blago primerno za namen, ki ga prodajalec navede za njegovo uporabo oziroma za katerega se tovrstno blago običajno uporablja,

7.2.3. kakovost ali oblika blaga ustreza pogodbenemu vzorcu ali modelu, če je bila kakovost ali oblika določena glede na pogodbeni vzorec ali model,

7.2.4. je blago v ustrezni količini, meri ali teži in

7.2.5. blago ustreza zahtevam zakonskih predpisov.

7.3. Določbe iz člena 7.2 pogojev ne veljajo za blago, prodano po nižji ceni, za napako, za katero je bila dogovorjena nižja cena, za obrabo blaga, ki je posledica njegove običajne uporabe, v primeru rabljeno blago na napako, ki ustreza stopnji uporabe ali obrabljenosti, ki jo je imelo blago v trenutku, ko ga je kupec prevzel, ali če to izhaja iz narave blaga.

7.4. Če se napaka pokaže v šestih mesecih od prevzema, se šteje, da je bilo blago z napako že ob prevzemu. Kupec ima pravico uveljavljati pravico iz naslova napake, ki se pojavi na potrošnem blagu, v štiriindvajsetih mesecih od prevzema.

7.5. Pravice iz naslova pomanjkljive izvedbe kupec uveljavlja na naslovu sedeža prodajalca, kjer je možen sprejem reklamacije glede na obseg prodanega blaga, lahko tudi na sedežu oz.

7.6. Dodatne pravice in obveznosti strank v zvezi z odgovornostjo prodajalca za napake se lahko uredijo s postopkom reklamacije prodajalca.

8. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

8.1. Kupec pridobi lastninsko pravico na blagu s plačilom celotne kupnine blaga.

8.2. V razmerju do kupca prodajalca ne zavezujejo nobeni kodeksi ravnanja v smislu določb § 1826 odst. e) civilnega zakonika.

8.3. Prodajalec obravnava reklamacije potrošnikov preko elektronskega naslova info@capforwheel.eu. Prodajalec bo informacije o obravnavanju kupčeve reklamacije poslal na e-naslov kupca.

8.4. Za izvensodno reševanje potrošniških sporov iz naslova kupoprodajne pogodbe je pristojna češka trgovinska inšpekcija s sedežem na Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, ID številka: 000 20 869, internetni naslov: https: //adr.coi.cz/cs. Za reševanje sporov med prodajalcem in kupcem iz kupoprodajne pogodbe se lahko uporablja platforma za spletno reševanje sporov na naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5. Evropski potrošniški center Češka s sedežem na Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, internetni naslov: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktna točka v skladu z Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov).

8.6. Prodajalec je pooblaščen za prodajo blaga na podlagi obrtnega dovoljenja. Gospodarsko inšpekcijo izvaja pristojna gospodarska služba iz svoje pristojnosti. Nadzor nad področjem varstva osebnih podatkov izvaja Urad za varstvo osebnih podatkov. Češka trgovinska inšpekcija v določenem obsegu med drugim nadzoruje skladnost z Zakonom št. 634/1992 Coll. o varstvu potrošnikov, kakor je bil spremenjen.

8.7. Kupec s tem prevzema tveganje spremembe okoliščin v smislu § 1765, odstavek 2 civilnega zakonika.

9. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

9.1. Vaša obveznost zagotavljanja informacij kupcu v skladu s 13. členom Uredbe 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu fizičnih oseb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitev Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljevanju »uredba GDPR«) v zvezi z obdelavo osebnih podatkov kupca za namene izpolnjevanja kupoprodajne pogodbe, za namene pogajanj o tej pogodbe in jih za namene izpolnjevanja javnih obveznosti prodajalec izpolni s posebno listino.

10. POŠILJANJE KOMERCIALNIH SPOROČIL IN SHRANJEVANJE PIŠKOTKOV

10.1. Kupec se strinja s pošiljanjem informacij v zvezi z blagom, storitvami ali podjetjem prodajalca na e-naslov kupca in se strinja tudi s pošiljanjem komercialnih sporočil na e-naslov kupca. Prodajalec izpolnjuje svojo obveznost obveščanja do kupca v skladu s 13. členom uredbe GDPR, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov kupca za namene pošiljanja poslovne komunikacije preko posebnega dokumenta.

10.2. Kupec se strinja s shranjevanjem ti piškotkov na svojem računalniku. V primeru, da je na spletni strani možno opraviti nakup in izpolniti prodajalčeve obveznosti iz kupoprodajne pogodbe, ne da bi se ti piškotki shranili na kupčev računalnik, lahko kupec soglasje po prejšnjem stavku kadarkoli prekliče.

11. DOSTAVA

11.1. Kupec se lahko dostavi na elektronski naslov kupca.

11.2. Za dostavljena se štejejo tudi obvestila, katerih sprejem je naslovnik zavrnil, ki niso bila prevzeta v roku hrambe ali so bila vrnjena kot nedostavljiva.

11.3. Pogodbeni stranki si lahko medsebojno pošiljata redno korespondenco preko elektronske pošte, in sicer na elektronski naslov, ki je naveden v uporabniškem računu kupca ali ga je kupec navedel v naročilu oz. na naslov, ki je naveden na spletni strani prodajalca.

12. KONČNE DOLOČBE

12.1. Če razmerje, vzpostavljeno s kupoprodajno pogodbo, vsebuje mednarodni (tuji) element, se stranki strinjata, da razmerje ureja češko pravo. Z izbiro prava po prejšnjem stavku kupec potrošnik ni prikrajšan za varstvo, ki ga zagotavljajo določbe pravnega reda, od katerih pogodbeno ni mogoče odstopati in ki, če ni izbire, prava, bi se sicer uporabljala po določbah prvega odstavka 6. člena Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 593/2008 z dne 17. junija 2008 o pravu, ki ureja obligacijska razmerja (Rim I. ).

12.2. Če je katera koli določba pogojev neveljavna ali neučinkovita ali postane neveljavna, bo neveljavna določba nadomeščena z določbo, katere pomen je čim bližji neveljavni določbi. Neveljavnost ali neučinkovitost ene določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb.

12.3. Kupoprodajno pogodbo, vključno s pogoji, prodajalec arhivira v elektronski obliki in ni dostopna.

12.4. Priloga k pogojem je sestavljena iz vzorca obrazca za odstop od kupoprodajne pogodbe.

12.5. Kontaktni podatki prodajalca: Miroslav Janku , e-poštni naslov info@capforwheel.eu.

V Pragi 27.7.2022