VILLKOR

handelsbolaget Miroslav Janku

med registrerat kontor på Chudenicka 1059/30, Prag - Hostivar, 10200

identifikationsnummer: 01363166

En fysisk person som bedriver verksamhet enligt handelslagen


för försäljning av varor genom webbutiken som ligger på internetadressen capforwheel.eu


1. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1.1. Dessa villkor (hädanefter kallade " villkoren ") för handelsföretaget Miroslav Janku, med säte på Chudenicka 1059/30, Prag - Hostivar, 10200, identifikationsnummer: 01363166, fysisk person som gör affärer enligt handelslagen, (nedan kallad " säljaren ") regleras i enlighet med bestämmelserna i § 1751 punkt 1 i lag nr 89/2012 Coll., Civil Code, i dess ändrade lydelse (nedan kallad "Civil Code") ömsesidiga rättigheter och skyldigheter för avtalsparterna som uppstår i samband med eller på grundval av ett köpeavtal (nedan kallat hänvisat till som " köpekontrakt ") som ingåtts mellan säljaren och en annan fysisk person (nedan kallad " köpare") via säljarens webbutik. Nätbutiken drivs av säljaren på en webbplats som ligger på internetadressen capforwheel.eu, (hädanefter kallad " webbplatsen ") via webbplatsens gränssnitt (nedan kallad " butikens webbgränssnitt ").

1.2. Villkoren gäller inte i fall där den som avser att köpa varor av säljaren är en juridisk person eller en person som vid beställning av varor agerar som ett led i sin näringsverksamhet eller som ett led i sitt självständiga yrke.

1.3. Bestämmelser som avviker från villkoren kan förhandlas fram i köpekontraktet. Avvikande bestämmelser i köpekontraktet har företräde framför bestämmelserna i villkoren.

1.4. Villkoren är en integrerad del av köpeavtalet. Köpeavtalet och villkoren är upprättade på det tjeckiska språket. Köpeavtalet kan ingås på tjeckiska.

1.5. Ordalydelsen i villkoren kan komma att ändras eller kompletteras av säljaren. Denna bestämmelse påverkar inte de rättigheter och skyldigheter som uppstår under giltighetsperioden för den tidigare versionen av villkoren.

2. ANVÄNDARKONTO

2.1. Baserat på köparens registrering på hemsidan kan köparen komma åt sitt användargränssnitt. Köparen kan beställa varor från sitt användargränssnitt (nedan kallat " användarkonto "). Om butikens webbgränssnitt tillåter det kan köparen även beställa varor utan registrering direkt från butikens webbgränssnitt.

2.2. Vid registrering på hemsidan och vid beställning av varor är köparen skyldig att ange alla uppgifter korrekt och sanningsenligt. Köparen är skyldig att uppdatera de uppgifter som anges i användarkontot vid eventuella ändringar. Uppgifterna som lämnas av köparen i användarkontot och vid beställning av varor anses vara korrekta av säljaren.

2.3. Tillgången till användarkontot är säkrad med ett användarnamn och lösenord. Köparen är skyldig att hålla tyst om den information som behövs för att få tillgång till hans användarkonto.

2.4. Köparen är inte behörig att tillåta användning av användarkontot av tredje part.

2.5. Säljaren kan säga upp användarkontot, särskilt om köparen inte använder sitt användarkonto på mer än 2 år, eller om köparen bryter mot sina skyldigheter enligt köpeavtalet (inklusive villkoren).

2.6. Köparen medger att användarkontot eventuellt inte är tillgängligt kontinuerligt, särskilt med hänsyn till nödvändigt underhåll av säljarens hård- och mjukvaruutrustning, eller nödvändigt underhåll av tredje parts hård- och mjukvaruutrustning.

3. SLUTANDE AV KÖPSAVTALET

3.1. All presentation av varor som placeras i butikens webbgränssnitt är av informativ karaktär och säljaren är inte skyldig att ingå ett köpekontrakt avseende dessa varor. Bestämmelserna i § 1732, punkt 2 i civillagen ska inte tillämpas.

3.2. Butikens webbgränssnitt innehåller information om varorna, inklusive priserna på de enskilda varorna och kostnaderna för att returnera varorna, om dessa varor till sin natur inte kan returneras på den vanliga postvägen. Priserna på varor är listade inklusive mervärdesskatt och alla relaterade avgifter. Priserna på varor gäller under den tid de visas i butikens webbgränssnitt. Denna bestämmelse begränsar inte säljarens möjlighet att sluta ett köpeavtal på individuellt överenskomna villkor.

3.3. Butikens webbgränssnitt innehåller även information om kostnaderna för paketering och leverans av varorna. Informationen om kostnaderna för förpackning och leverans av varorna som anges i butikens webbgränssnitt är endast giltig i de fall varorna levereras inom Tjeckiens territorium.

3.4. För att beställa varor fyller köparen i beställningsformuläret i butikens webbgränssnitt. Beställningsformuläret innehåller huvudsakligen information om:

3.4.1. beställda varor (de beställda varorna "läggs" av köparen i den elektroniska kundvagnen i butikens webbgränssnitt),

3.4.2. betalningssätt för inköpspriset för varorna, information om erforderligt sätt för leverans av de beställda varorna och

3.4.3. information om de kostnader som är förknippade med leveransen av varorna (hädanefter kallad " ordern ").

3.5. Innan beställningen skickas till säljaren har köparen rätt att kontrollera och ändra de uppgifter som köparen har angett i beställningen, med hänsyn till köparens möjlighet att ta reda på och korrigera fel som uppstod vid inmatning av uppgifter i beställningen. Köparen skickar beställningen till säljaren genom att klicka på knappen "Slutför beställning". Uppgifterna som anges i den ordning de bedöms vara korrekta av säljaren. Omedelbart efter mottagandet av beställningen kommer säljaren att bekräfta detta mottagande till köparen via e-post, till köparens e-postadress som anges i användarkontot eller i beställningen (nedan kallad " köparens e-postadress ") .

3.6. Säljaren har alltid rätt att, beroende på beställningens art (mängd varor, inköpspris, beräknade fraktkostnader), be köparen om ytterligare bekräftelse på beställningen (exempelvis skriftligt eller per telefon).

3.7. Avtalsförhållandet mellan säljaren och köparen upprättas genom leverans av godkännandet av beställningen (acceptans), som skickas av säljaren till köparen via e-post, till köparens e-postadress.

3.8. Köparen samtycker till att använda fjärrkommunikationsmedel vid ingående av köpeavtalet. De kostnader som köparen ådrar sig vid användning av kommunikationsmedel på distans i samband med köpekontraktets ingående (kostnader för internetuppkoppling, kostnader för telefonsamtal) betalas av köparen själv och dessa kostnader skiljer sig inte från de grundläggande Betygsätta.

4. PRIS PÅ VAROR OCH BETALNINGSVILLKOR

4.1. Köparen kan betala priset för varan och eventuella kostnader i samband med leveransen av varan enligt köpeavtalet till säljaren på följande sätt:

kontant vid leverans på den plats som anges av köparen i beställningen;
genom icke-kontant överföring till säljarens konto nr 2100390316/2010, hos företaget Fio banka as, (hädanefter kallat " säljarens konto ");
kontantlös via Comgates betalningssystem ;
kontantlöst med betalkort.

4.2. Tillsammans med köpeskillingen är köparen även skyldig att betala säljaren de kostnader som är förenade med paketering och leverans av varan med överenskommet belopp. Om inte annat uttryckligen anges inkluderar köpeskillingen även de kostnader som är förknippade med leverans av varan.

4.3. Säljaren kräver ingen deposition eller annan liknande betalning från köparen. Detta påverkar inte bestämmelserna i artikel 4.6 i villkoren angående skyldigheten att betala inköpspriset för varorna i förskott.

4.4. Vid betalning kontant eller postförskott betalas köpeskillingen vid mottagande av varan. Vid apportbetalning ska köpeskillingen betalas inom 14 dagar från köpekontraktets ingående.

4.5. Vid icke-kontant betalning är köparen skyldig att betala inköpspriset för varan tillsammans med angivande av den rörliga betalningssymbolen. Vid apportbetalning fullgörs köparens skyldighet att betala köpeskillingen när det aktuella beloppet krediteras säljarens konto.

4.6. Säljaren har rätt att, särskilt om köparen inte lämnar ytterligare bekräftelse på beställningen (artikel 3.6), kräva betalning av hela köpeskillingen innan varan skickas till köparen. Bestämmelserna i avsnitt 2119, punkt 1 i civillagen ska inte tillämpas.

4.7. Eventuella rabatter på priset på varor som tillhandahålls av säljaren till köparen kan inte kombineras med varandra.

4.8. Om det är sedvanligt i affärsaffärer eller om det föreskrivs av allmänt bindande lagföreskrifter, utfärdar säljaren en skattehandling - en faktura - till köparen avseende betalningar som gjorts med stöd av köpekontraktet. Säljaren Miroslav Janku är mervärdesskattebetalare. Skattedokument – ​​säljaren utfärdar fakturan till köparen efter betalning av priset på varan och skickar den i elektronisk form till köparens e-postadress.

4.9. Enligt köperegistreringslagen är säljaren skyldig att utfärda ett kvitto till köparen. Samtidigt är han skyldig att registrera den mottagna försäljningen hos skatteadministratören online; vid tekniskt fel, senast inom 48 timmar.

5. ÅTERTAGANDE FRÅN KÖPSAVTALET

5.1. Köparen medger att det enligt bestämmelserna i 1837 § i civillagen inte är möjligt att frånträda bland annat ett köpeavtal för leverans av varor som ändrats enligt köparens önskemål eller för dennes önskemål. person, från ett köpeavtal för leverans av varor som är föremål för snabb försämring, samt varor, som oåterkalleligt blandats med andra varor efter leverans, från köpeavtalet för leverans av varor i sluten förpackning, som konsumenten tagit bort från förpackningen och av hygieniska skäl inte kan returneras, och från köpekontraktet för leverans av en ljud- eller videoinspelning eller ett datorprogram, om han brutit mot deras originalförpackning.

5.2. Om det inte är ett fall som nämns i artikel 5.1 i villkoren eller annat fall där det inte är möjligt att frånträda köpekontraktet, har köparen rätt att frånträda köpekontraktet i enlighet med § 1829, 1 mom. civillagen, inom fjorton (14 ) dagar från godkännandet av varorna, medan om föremålet för köpekontraktet är flera typer av varor eller leverans av flera delar, löper denna period från dagen för godkännandet av den sista leveransen av varor. Ångerrätt från köpekontraktet ska skickas till säljaren inom den tid som anges i föregående mening. För att frånträda köpekontraktet kan köparen använda provformuläret som tillhandahålls av säljaren, som utgör en bilaga till villkoren. Ånger från köpeavtalet kan skickas av köparen till bland annat adressen till säljarens verksamhetsställe eller säljarens e-postadress info@capforwheel.eu .

5.3. Vid frånträde från köpekontraktet enligt artikel 5.2 i villkoren upphävs köpeavtalet från början. Varorna ska returneras av köparen till säljaren inom fjorton (14) dagar efter leverans av ångerrätt från köpekontraktet till säljaren. Om köparen frånträder köpekontraktet står köparen för kostnaderna för att returnera varan till säljaren, även om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan returneras på sedvanlig postväg.

5.4. Vid frånträde från köpekontraktet enligt artikel 5.2 i villkoren kommer säljaren att returnera de medel som erhållits från köparen inom fjorton (14) dagar efter det att köparen ångrat köpekontraktet, på samma sätt som säljaren fick dem av köparen. Säljaren har även rätt att återlämna den prestation som köparen lämnat när varan återlämnas av köparen eller på annat sätt, om köparen samtycker till detta och köparen inte ådrar sig extra kostnader. Om köparen frånträder köpekontraktet är säljaren inte skyldig att återlämna mottagna medel till köparen innan köparen återlämnar varan till honom eller bevisar att han har skickat varan till säljaren.

5.5. Säljaren har rätt att ensidigt kvitta fordran på betalning av skada som orsakats varan mot köparens anspråk på återbetalning av köpeskillingen.

5.6. I de fall köparen har rätt att frånträda köpekontraktet i enlighet med § 1829 stycke 1 i civillagen, har säljaren även rätt att frånträda köpeavtalet när som helst, fram till tidpunkten för godtagandet av varan av köparen. Säljaren kommer i sådant fall att utan onödigt dröjsmål återbetala köpeskillingen till köparen utan kontanter till det av köparen anvisade kontot.

5.7. Om en gåva lämnas till köparen tillsammans med varan, ingås gåvoavtalet mellan säljaren och köparen med avgångsvillkoret att om köparen frånträder köpeavtalet upphör gåvoavtalet avseende en sådan gåva att gälla och köparen är skyldig att återlämna varan till säljaren tillsammans med lämnad gåva.

6. BEHANDLING OCH LEVERANS AV VAROR

6.1. För det fall att transportsättet avtalas på grundval av en särskild begäran från köparen, står köparen för risken och eventuella merkostnader förknippade med detta transportsätt.

6.2. Om säljaren enligt köpeavtalet är skyldig att leverera varan till den plats som köparen angett i beställningen, är köparen skyldig att överta varan vid leverans.

6.3. Om det av skäl från köparens sida är nödvändigt att leverera varan upprepade gånger eller på annat sätt än vad som anges i beställningen, är köparen skyldig att betala de kostnader som är förenade med upprepad leverans av varan, eller kostnader förknippade med annan leveransmetod.

6.4. Vid övertagande av godset från transportören är köparen skyldig att kontrollera integriteten hos varornas förpackning och vid eventuella defekter omedelbart meddela transportören. Vid överträdelse av förpackningen som tyder på ett obehörigt intrång i försändelsen, behöver köparen inte acceptera försändelsen från transportören.

6.5. Ytterligare rättigheter och skyldigheter för parterna under transport av varor kan regleras av säljarens särskilda leveransvillkor, om de utfärdats av säljaren.

7. RÄTTIGHETER FRÅN DEFEKT PRESTANDA

7.1. De avtalsslutande parternas rättigheter och skyldigheter avseende rättigheter till följd av bristfällig prestation regleras av de relevanta allmänt bindande rättsliga föreskrifterna (särskilt bestämmelserna i § 1914 till 1925, § 2099 till 2117 och § 2161 till 2174 i civillagen och lag nr. 634/1992 Coll., om konsumentskydd, i dess ändrade lydelse).

7.2. Säljaren ansvarar gentemot köparen att varan är felfri vid mottagandet. Säljaren är särskilt ansvarig gentemot köparen att vid den tidpunkt då köparen tog över varan:

7.2.1. varorna har de egenskaper som parterna kommit överens om och i avsaknad av överenskommelse har de de egenskaper som säljaren eller tillverkaren har beskrivit eller som köparen förväntat sig med hänsyn till varans beskaffenhet och på grundval av annonseringen utförs av dem,

7.2.2. varorna är lämpliga för det ändamål som säljaren anger för sitt bruk eller för vilka varor av detta slag vanligtvis används,

7.2.3. varornas kvalitet eller utformning motsvarar det kontrakterade provet eller modellen, om kvaliteten eller designen har bestämts enligt det kontrakterade provet eller modellen,

7.2.4. är varan i motsvarande kvantitet, mått eller vikt och

7.2.5. varorna uppfyller kraven i lagliga regler.

7.3. Bestämmelserna i artikel 7.2 i villkoren gäller inte för varor som säljs till ett lägre pris till ett fel för vilket ett lägre pris avtalats, för slitage på varan som orsakats av dess vanliga användning, i fallet med begagnad vara till ett fel som motsvarar den grad av användning eller slitage som varan hade vid tidpunkten för mottagandet av köparen, eller om det följer av varans beskaffenhet.

7.4. Om ett fel visar sig inom sex månader från mottagandet anses varan vara defekt redan vid mottagandet. Köparen har rätt att utnyttja rätten från ett fel som uppstår i konsumentvaran inom tjugofyra månader från mottagandet.

7.5. Rätt till bristfällig prestation utövas av köparen på adressen till säljarens verksamhetsställe, där antagande av reklamationen är möjlig med hänsyn till utbudet av sålda varor, eventuellt även på säte eller verksamhetsställe.

7.6. Ytterligare rättigheter och skyldigheter för parterna i samband med säljarens ansvar för fel kan regleras av säljarens reklamationsförfarande.

8. ANDRA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER FÖR AVTALSPARTERN

8.1. Köparen förvärvar äganderätten till varan genom att betala hela köpeskillingen för varan.

8.2. I förhållande till köparen är säljaren inte bunden av några uppförandekoder i den mening som avses i 1826 § 1 st. e) i civillagen.

8.3. Säljaren hanterar konsumentklagomål via e-postadressen info@capforwheel.eu. Säljaren kommer att skicka information om hantering av köparens reklamation till köparens e-postadress.

8.4. Utomrättslig lösning av konsumenttvister som härrör från köpeavtalet ansvarar för den tjeckiska handelsinspektionen, med säte på Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, ID-nummer: 000 20 869, internetadress: https: //adr.coi.cz/cs. Onlineplattformen för tvistlösning som finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr kan användas för att lösa tvister mellan säljaren och köparen från köpekontraktet.

8.5. European Consumer Centre Tjeckien, med registrerat kontor på Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, internetadress: http://www.evropskyspotrebitel.cz är kontaktpunkten enligt förordning (EU) nr 524/2013 av Europaparlamentet och rådet av den 21 maj 2013 om tvistlösning av konsumenttvister online och ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (förordning om tvistlösning för konsumenttvister online).

8.6. Säljaren har rätt att sälja varor på grundval av handelslicens. Handelsinspektionen utförs av relevant handelskontor inom dess jurisdiktion. Kontoret för skydd av personuppgifter utövar tillsyn över området för skydd av personuppgifter. Den tjeckiska handelsinspektionen övervakar, i en definierad omfattning, bland annat efterlevnaden av lag nr 634/1992 Coll., om konsumentskydd, i dess ändrade lydelse.

8.7. Köparen påtar sig härmed risken för ändrade omständigheter i den mening som avses i 1765 § 2 st civillagen.

9. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

9.1. Din skyldighet att lämna information till köparen i enlighet med artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 om skydd av fysiska personer i samband med behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävandet av direktiv 95/46/EG (General Data Protection Regulation) (hädanefter kallad "GDPR-förordningen") relaterat till behandlingen av köparens personuppgifter i syfte att fullgöra köpeavtalet, i syfte att förhandla om detta kontrakt och i syfte att fullgöra säljarens offentliga skyldigheter, fullgör säljaren dem genom en särskild handling.

10. SKICKA KOMMERSIELLA MEDDELANDEN OCH LAGRING AV COOKIES

10.1. Köparen samtycker till att skicka information relaterad till säljarens varor, tjänster eller företag till köparens e-postadress och samtycker vidare till att säljaren skickar kommersiella meddelanden till köparens e-postadress. Säljaren fullgör sin informationsskyldighet gentemot köparen i enlighet med artikel 13 i GDPR-förordningen relaterad till behandlingen av köparens personuppgifter i syfte att skicka affärskommunikation genom ett särskilt dokument.

10.2. Köparen samtycker till lagring av så kallade cookies på sin dator. För det fall det är möjligt att göra ett köp på hemsidan och fullgöra säljarens skyldigheter enligt köpekontraktet utan att så kallade cookies lagras på köparens dator, kan köparen när som helst återkalla samtycket enligt föregående mening.

11. LEVERANS

11.1. Köparen kan levereras till köparens e-postadress.

11.2. Meddelanden vars mottagande vägrats av adressaten, som inte hämtats inom lagringstiden, eller som returnerats som obeställbara anses också levererade.

11.3. Avtalsparterna kan leverera regelbunden korrespondens till varandra via e-post, till den e-postadress som anges i köparens användarkonto eller som anges av köparen i beställningen, eller till adressen som anges på säljarens webbplats.

12. SLUTBESTÄMMELSER

12.1. Om förhållandet som upprättas genom köpekontraktet innehåller ett internationellt (utländskt) element, är parterna överens om att förhållandet regleras av tjeckisk lag. Genom att välja lag enligt föregående mening berövas köparen som är konsument inte det skydd som lagens bestämmelser ger, från vilket det inte är möjligt att frångå avtalsmässigt, och som i avsaknad av valet i lag, annars skulle tillämpas i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om lag som reglerar avtalsförpliktelser (Rom I) ).

12.2. Om någon bestämmelse i villkoren är ogiltig eller verkningslös, eller blir det, kommer den ogiltiga bestämmelsen att ersättas med en bestämmelse vars innebörd ligger så nära den ogiltiga bestämmelsen som möjligt. En bestämmelses ogiltighet eller ineffektivitet påverkar inte giltigheten av de andra bestämmelserna.

12.3. Köpeavtalet, inklusive villkoren, arkiveras av säljaren i elektronisk form och är inte tillgängligt.

12.4. Bilagan till villkoren består av ett exempelformulär för frånträde från köpekontraktet.

12.5. Säljarens kontaktuppgifter: Miroslav Janku, e-postadress info@capforwheel.eu.

I Prag den 27/07/2022